1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر الگوی تدریس کاوشگری برگرایش به تفکر انتقادی و نگرش به درس علوم تجربی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
الگوی تدریس،کاوشگری،تفکر انتقادی،نگرش به درس .
سال 1396
پژوهشگران اشرف صادقی ، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته) ، سعید موسوی پور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوی کاوشگری برگرایش به تفکر انتقادی و نگرش به درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان اراک درسال تحصیلی94 -1393انجام شده است.روش پژوهش حاضر شبه تجربی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم دوره متوسطه شهراراک (1991 نفر) و نمونه آماری شامل 58 دانش آموز (29نفر گروه آزمایش و 29نفرگروه کنترل ) که با روش تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های گرایش به تفکر انتقادی و نگرش به درس علوم تجربی بدست آمد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t وابسته و t مستقل و آزمون یومن ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش الگوی کاوشگری بر گرایش به تفکر انتقادی و نگرش به درس علوم دانش آموزان دختر پایه هفتم دوره متوسطه تاثیر معنی داری دارد. با توجه به تاثیر الگوی مبتنی بر کاوشگری بر گرایش به تفکر انتقادی و نگرش مثبت به درس علوم تجربی پیشنهاد می گردد توجه ویژه ای از سوی مراکز آموزش و پرورش برای استفاده هر چه بیشتر الگوی کاوشگری مبذول گردد و وسایل و امکانات این روش در اختیار مدارس و معلمان قرار گیرد .