1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روش تدریس کارایی تیم بر مهارتهای ارتباطی ،گرایش به تفکر انتقادی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان آستانه در درس زبان انگلیسی درسال تحصیلی 96-1395
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس کارایی تیم –مهارت های ارتباطی –گرایش به تفکر انتقادی –پیشرفت
سال 1397
پژوهشگران مریم نکوئی منش(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس کارایی تیم بر مهارت های ارتباطی ،گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان آستانه در درس زبان انگلیسی ،سال تحصیلی 96-1395انجام گرفت روش :روش پژوهش حاضر شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم دوره اول متوسطه شهر آستانه با تعداد 472 نفر بود.در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد .از مجموعه مدارس اول متوسطه شهرستان آستانه مدرسه شهید بهاری انتخاب شد و سپس از میان مجموعه کلاس های هفتم آن مدرسه به طور تصادفی یک کلاس به عنوان گروه کنترل (15نفر)و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایش (15)نفر انتخاب شد .در این مطالعه جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون ،پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریتکس و آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته استفاده شد .به منظور تحلیل استنباطی داده ها از شاخص آمار استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تی مستقل )استفاده شد . یافته ها :یافته های پژوهش نشان داد روش تدریس کارایی تیم بر مهارت های ارتباطی ،گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان آستانه تاثیر معنا دار داشته است . نتیجه گیری :روش تدریس کارایی تیم منجر به افزایش مهارت های ارتباطی،گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم شد .به طور کلی طراحان و ارایه دهندگان برنامه درسی زبان،نویسندگان کتاب درسی و معلمان باید از نقش روش تدریس کارایی تیم در آموزش زبان آگاه شوند و هم چنین متولیان آموزش و پرورش باید کارگاه هایی را سازمان دهی کنند که در آن معلمان بتوانند نسبت به مراحل و اهمیت این روش آگاهی یابند و تسهیلات ضروری جهت اجرای این روش را در اختیار مراکز آموزشی قرار دهند .