1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و کیفیت خواب کارکنان صف و ستاد بانک های شهر قم در شرایط کوید _19
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مقایسه تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و کیفیت خواب کارکنان صف و ستاد بانک های شهر قم در شرایط کوید _19
سال 1400
پژوهشگران سجاد اسدی رحمانی(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و کیفیت خواب کارمندان صف و ستاد شعبات یکی از بانک های شهر قم در شرایط همه گیری کوید – 19 بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بود و جامعه آماری کلیه کارمندان داوطلب برای شرکت در پژوهش از صف و ستاد از شعبات یکی از بانک های شهر قم بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 150 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده اند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه های تاب آوری کونور و دیویدسون، بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه و کیفیت خواب پیترزبورگ. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در سطح آمار استنباطی شامل آزمون t گروه های مستقل، یو – مان ویتنی، توسط برنامه spss نسخه 26 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات تاب آوری و بهزیستی روانشناختی کارمندان صف و ستاد تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی، در میانگین نمرات کیفیت خواب کارمندان صف و ستاد تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر با وجود بحران همه گیری ویروس کوید - 19 و نقش و اهمیت تاثیر روانشناختی این بحران همه گیری و شیوع آن در میان کارمندان بانک، پیشنهاد می-شود که مداخلات روانشناسی و پزشکی لازم در بهبود کیفیت خواب کارمندان بانک مورد نظر انجام و همچنین پژوهشی با موضوع مشابه در جامعه ای وسیع تر هم در زمان بحران شیوع کرونا و هم بعد از آن توسط پژوهشگران آتی انجام شود.