1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر ارتباطات بی واسطه و ارتباطات رسانه ای بر میزان انگیزش پیشرفت . تفکر انتقادی وتفکر خلاق دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارتباطات بی واسطه ،ارتباطات رسانه ای، انگیزش پیشرفت ، تفکر انتقادی، تفکر خلاق
سال 1394
پژوهشگران سعید موسوی پور(استاد مشاور)، سعید شاه حسینی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه و ارتباطات رسانه ای بر میزان انگیزش پیشرفت ، تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-1393 است . پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-1393 است. که تعداد 50 نفر از آنها انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه ارتباطات بی واسطه (25 نفر) و گروه ارتباطات رسانه ای (25 نفر) جایگزین شدند و آموزش دیدند...