1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوی یادگیری زایشی، یادگیری اثر بخش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
الگوی یادگیری زایشی، طراحی آموزشی، یادگیری اثربخش
سال 1395
پژوهشگران راحله ساریخانی ، سعید موسوی پور

چکیده

یکی از ملزومات دستیابی به یادگیری اثربخش بکارگیری الگوی آموزشی مناسب در فرآیند یاددهی -یادگیری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی یادگیری زایشی به عنوان الگویی جهت دستیابی به یادگیری اثربخش برای یادگیرندگان است. یادگیری زایشی روشی است که یادگیرندگان برای فهم موضوع پیچیده، در ابتدا نیازدارند که به طور خودانگیخته به وقایع توجه کرده و سپس آنها را با یکدیگر مرتبط سازند. تولید این رابطه ها میتواند بر اساس دانسته های پیشین خودشان یا بین خود وقایع و اطلاعات جدید باشد یا به وجود آید. در این راستا است که یادگیرنده به یادگیری معنادار دست یافته و به درک عمیقی از موضوع دست می یابد . برای دستیابی به هدف تحقیق حاضر از منابع موجود به روش کتابخانه ای و با تکنیک فیش برداری اطلاعات لازم گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته شد. بر اساس نتیجه پژوهش میتوان گفت که الگوی یادگیری زایشی با توجه به راهبردهای آموزشی خود، یکی از الگوهای طراحی مناسب جهت دستیابی به یادگیری اثربخش است