1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بارشناختی در فرایند یاددهی-یادگیری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بارشناختی، درونی، بیرونی، مطلوب، فرآیند یاددهی- یادگیری
سال 1395
پژوهشگران سعید موسوی پور ، راحله ساریخانی

چکیده

یکی از ملزومات یادگیری اثربخش توجه به بارشناختی در فرآیند یاددهی-یادگیری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بارشناختی در فرایند یاددهی- یادگیری است. اصطلاح بار شناختی، به میزان باری که در هنگام پردازش اطلاعات بر حافظه فعال یا کوتاه مدت وارد می آید، تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظه درازمدت رمزگذاری کند، اشاره دارد. هدف اصلی آموزش از منظر نظریه بارشناختی افزایش دانش (طرحواره شناختی) سودمند نگهداری شده در حافظه بلند مدت است. این نظریه سه نوع بارشناختی درونی، بیرونی و مطلوب را مطرح میسازد. در این پژوهش به بررسی نقش بارشناختی در فرآیند یاددهی -یادگیری می پردازیم. روش پژوهش کتابخانه ای و با کمک تکنیک فیش برداری از منابع مکتوب و الکترونیکی بود. بر اساس نتایج پژوهش، توجه به بارشناختی در فرآیند یاددهی-یادگیری ضروری بوده و طراح و مجری آموزش باید بارشناختی درونی را مدیریت کرده، بارشناختی بیرونی را کاهش داده و تا حد امکان در پی افزایش بارشناختی مطلوب باشد