1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه انگیزه های تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان با احساس امنیت اجتماعی و گرایش به حجاب در دختران و زنان مخاطب بالای 15 سال شهر اراک سال 1393
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ماهواره، امنیت اجتماعی، گرایش به حجاب
سال 1394
پژوهشگران سعید موسوی پور

چکیده

زمینه و هدف. تکنولوژی ماهواره به عنوان یک رسانه تأثیرگذار دو گانه می تواند هم عامل اشاعه فرهنگ بیگانه و هم ابزاری مفید برای کمک به انسان و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی باشد. نقش رسانه ای ماهواره و تماشای برنامه های متنوع آن بر احساس امنیت اجتماعی و باور و فرهنگ پوشیدگی در جامعه اسلامی مهم و قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر نیز عبارت از بررسی رابطه انگیزه های تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان با احساس امنیت اجتماعی و گرایش به حجاب دختران و زنان مخاطب بالای 15 سال شهر اراک در سال 94-1393 بود. روش. به این منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و با روش نمونه گیری زنجیره ای تعداد 400 نفر از دختران و زنان ساکن در مناطق مختلف شهر اراک که تماشاگر برنامه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان بودند انتخاب و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های انگیزه های تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان، احساس امنیت اجتماعی و گرایش به حجاب در اختیار آن ها قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندگانه، همبستگی و تحلیل واریانس بر روی 390 نفر (05/0 p<) و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها. یافته ها نشان داد بین مؤلفه های تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین گرایش به حجاب تنها با مؤلفه های نارضایتی از تلویزیون ملی و آشنایی فرهنگ عامه ایرانی و خارجی رابطه معنی دار و معکوسی وجود داشته است و با سایر مؤلفه ها رابطه نداشت. علاوه بر این یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به حجاب با میزان ساعات تماشای برنامه های ماهواره ای وجود دارد و با افزایش میزان ساعات تماشای برنامه ها میزان گرایش به حجاب مخاطبین کاهش یافته است. نتیجه گیری. به این ترتیب فراهم نمودن برنامه های جایگزین متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی به منظور افزایش شناخت نسبت به نحوه گذران اوقات فراغت و گرایش به حجاب با تأکید بر استفاده از برنامه های تشویقی و متکی بر فضایی شاداب و متناسب با جنسیت و دوره های سنی رشد و نیز تدارک برنامه های متنوع و جایگزین در بلندمدت و کاهش گرایش به برنامه های ماهواره ای به منظور تقویت احساس امنیت اجتماعی مخاطبین ضروری به نظر می رسد.