1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر هوشمند سازی مدارس بر مولفه های برنامه درسی پنهان وانگیزش درونی وخود کار آمدی تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر اراک در سال 94-93
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هوشمند سازی مدارس ، برنامه درسی پنهان ، انگیزش درونی ، خودکارآمدی تحصیلی
سال 1394
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)، ماه منظر علیزاده(دانشجو)

چکیده

هدف این پژوهش ، بررسی تأثیر هوشمند سازی مدارس بر مولفه های برنامه درسی پنهان و انگیزش درونی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه است . روش پژوهش ، توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است . جامعه آماری شامل کلیه مدارس هوشمند و عادی شهر اراک است. که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بع تعداد 286 نفر از مدارس هوشمند و 371 نفر از مدارس عادی مجموعا 657 نفر انتخاب شدند....