1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر بازیهای آموزشی مبتنی بر فرایندهای شناختی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات ویژه خواندن شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازی های آموزشی، مشکلات ویژه ی خواندن، فرایندهای شناختی، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی.
سال 1395
پژوهشگران صغری اکبری چرمهینی(استاد مشاور)، سعید موسوی پور(استاد راهنما)

چکیده

ن شهر اراک در سال تحصیلی 95-1394انجام شده است. مواد و روش: روش این تحقیق از نوع شبه تجربی بوده و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دچار مشکلات ویژه ی خواندن شهر اراک بودند که با علایم مشکلات ویژه ی یادگیری به مراکز ناتوانی های یادگیری مراجعه کردند. نمونه ی مورد نظراین تحقیق تعداد 20نفر از دانش آموزان ‎ ‎کلاس دوم هستند که بر اساس آزمون وکسلر 4 و آزمون انگیزش تحصیلی هارتر غربالگری شدند و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ، واریانس و انحراف معیار) و از تحلیل کواریانس برای مقایسه ی معنی داری تفاوت میانگین ها استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین ها ی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در هر دو متغیر پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی رشد معناداری داشته اند و نتایج آماری حاصل از تحلیل کواریانس در سطح (05/0=α) ‎ ‎معنادار شده است‎.‎ نتیجه گیری: با توجه به بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان گروه آزمایش می توان نتیجه گرفت بازی های آموزشی طراحی شده مبتنی بر فرایندهای شناختی عملکرد دانش آموزان در زمینه ی فرایندهای شناختی نظیر دقت و توجه، ظرفیت حافظه ی دیداری و شنیداری، سرعت پردازش دیداری، عملکرد حافظه ی فعال و غیره را بهبود بخشیده است و هم چنین با بهبود عملکرد گروه آزمایش در خواندن همراه بوده است. از طرفی با توجه به نتایج به دست آمده در پس آزمون انگیزش تحصیلی می توان نتیجه گرفت که بازی های آموزشی می تواند در رشد انگیزش تحصیلی دانش آموزان با مشکلات ویژه ی یادگیری مؤثر باشد.