1403/01/26
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات تفریق و تقسیم دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
مجله ناتواني هاي يادگيري
شناسه DOI
پژوهشگران امیر پوراحمدعلی ، سعید موسوی پور

چکیده

هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز وتاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی تفریق و تقسیم است. این مطالعه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. نمونه ی پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر پایه ی سوم ابتدایی ناتوان در یادگیری ریاضی شهر اراک است که از طریق نمونه گیری تمام شمار انتخاب و در دو گروه آزمایش(15=n) و کنترل (15=n) به صورت تصادفی نشانده شدند. به مدت 12 جلسه گروه آزمایش با چندرسانه ای حساب آموز و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند. ابزار جمع آوری داده ها برای متغیر پیشرفت تحصیلی (تفریق، تقسیم) آزمون ایران کی مت بود. نتایج تحلیل کوواریانس(ANCOVA) نشان داد که استفاده از چندرسانه ای آموزشی حساب آموز در مقایسه با روش آموزش متداول در پیشرفت تحصیلی تفریق دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی موثر بوده است؛ اما در پیشرفت تحصیلی تقسیم تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشده است.