1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زمینه یابی مشکلات(تحصیلی،روانی،اجتماعی)دانشجویان دانشگاه اراک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
زمینه یابی مشکلات-دانشجویان
سال 1393
پژوهشگران سعید محمد دوست ، سعید موسوی پور

چکیده

زمینه و هدف: بخش قابل توجهی از جوانان کشور را دانشجویانی تشکیل می دهند که در دانشگاه های مختلف مشغول به تحصیل هستند؛ به همین دلیل باید به مشکلات این گروه از جامعه توجه بیشتری داشت تا آنها بتوانند از تسهیلات آموزش عالی حداکثر استفاده در جهت رشد استعداد و توانایی هایشان نمایند و برای کار و تولید در جامعه آماده گردند. بنابراین هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی مشکلات دانشجویان دانشگاه اراک از دیدگاه آنان و ارایه راهکارها. روش: روش پژوهش،توصیفی از نوع زمینه یابی- مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اراک مشغول به تحصیل در سال 92-1391 می باشد که 484 دانشجو به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته با تایید روایی و پایایی مناسب، در زمینه مسایل خانوادگی، تحصیلی، شغلی، جسمی-تغذیه ای، روانی – عاطفی، مذهبی و رفاهی- تفریحی پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss و روش آماری میانگین، فراوانی، درصد و آزمون t مستقل صورت گرفت. یافته ها: در مجموع، این پژوهش مشکلات دانشجویان دانشگاه اراک در 8 طبقه مورد مطالعه قرار داد. سطح مشکلات از بیشترین به کمترین عبارت بود از: مشکلات ارتباطی6/39 درصد، مشکلات جسمی-تغذیه ای39 درصد؛ مشکلات رفاهی- تفریحی، 9/38 درصد؛ مشکلات مذهبی،4/37 درصد؛ مشکلات خانوادگی، 6/36 درصد؛ مشکلات تحصیلی، 8/35 درصد؛ مشکلات روانی – عاطفی،7/35 درصد؛ مشکلات شغلی- مالی، 1/35 درصد. همچنین، مقایسه مشکلات دانشجویان بر اساس وضعیت بومی- غیربومی و جنسیت نشان داد که بین دانشجویان از نظر این دو متغیر در زمینه مشکلاتی که تجربه می کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهش های مرتیط می توان به این نتیجه رسید که در مجموع دانشجویان مورد مطالعه این پژوهش با برخی مسایل و مشکلات عمده مواجه هستند که ممکن است عملکرد تحصیلی، سلامت روانی و جسمی و دیگر جنبه های مهم زندگی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ضروری است که سیاست گذران و مسئولین در جهت رفع این گونه نارسایی ها اقدامات اساسی به عمل آورند.