1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
مجله پژوهش در برنامه ريزي درسي
شناسه DOI
پژوهشگران اسماعیل عظیمی ، دکتر رضا جعفری هرندی ، سعید موسوی پور

چکیده

چکیده مقاله: هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان به یادگیری درس علوم در پایه چهارم ابتدایی شهر اراک بود. طرح پژوهش، طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و روش پژوهش، نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس شهر اراک در سال تحصیلی 91 ـ 1390 به تعداد 1836 نفر بود. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای،40 دانش آموز انتخاب و از این تعداد 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. 10 موضوع از درس علوم چهارم ابتدایی انتخاب و به صورت بازی های آموزشی رایانه ای تولید شد. گروه آزمایش، بازی های آموزشی رایانه ای را انجام دادند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دیدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از آزمون پیشرفت تحصیلی و مقیاس نگرش به یادگیری درس علوم استفاده شد. ضریب پایایی به دست آمده برای آزمون پیشرفت تحصیلی 80/0 و برای مقیاس نگرش به یادگیری درس علوم 77/0 بود. جهت تحلیل داده ها تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که بازی های آموزشی رایانه ای را انجام دادند، به صورت معناداری پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری بالاتری نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیدند، داشتند (001/0P<). بنابراین استفاده از بازی های آموزشی رایانه ای در آموزش علوم توصیه می شود.