1403/01/26
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر تصویر سازی در هندسه بر هوش های چند گانه ، اضطراب وعملکرد تحصیل دانش آموزان دختر سال ششم ابتدایی شهر کرمانشاه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تصاویرگرافیکی دردرس هندسه- هوشهای چندگانه- اضطراب امتحان- عملکرد تحصیلی
سال 1394
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)، فروزان اسکندری(دانشجو)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصاویر گرافیکی در درس هندسه بر هوشهای چندگانه، اضطراب امتحان وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال ششم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-1393 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن شبه تجربی است و از طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر ششم ابتدایی به تعداد 1045می باشد و نمونه پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان دختر ششم ابتدایی است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیده اند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفته اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سنجش و اندازه گیری هوشهای چندگانه ی آذرفر، پرسشنامه ی اضطراب امتحان ساراسون و آزمون عملکرد تحصیلی محقق ساخته استفاده گردیده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس و روشهای آمار توصیفی انجام شده است ونتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه گواه در زمینه ی هوشهای چندگانه، اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار است و نتیجه ی حاصل حاکی از آن است که تصاویر گرافیکی در درس هندسه می تواند در افزایش هوشهای چندگانه، کاهش اضطراب امتحان وافزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر باشد. با توجه به تاثیرتصاویرگرافیکی بر هوشهای چندگانه، اضطراب امتحان وعملکرد تحصیلی، پیشنهاد می شودکه این روش در آموزش هندسه استفاده شود. همچنین پیشنهاد می شود که تصاویر گرافیکی در دروسی نظیر علوم تجربی و تربیت بدنی استفاده شود.