1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روش تدریس پیش سازمان دهنده بر یادگیری خودراهبر، مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس جامعه شناسی دانش آموزان دختر پایه دهم دورۀ دوم متوسطه شهرستان شوش سال تحصیلی 96ـ1395
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس پیش سازمان دهنده، یادگیری خودراهبر، مهارتهای اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، درس جامعه شناسی.
سال 1396
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)، صغری سلطانی(دانشجو)

چکیده

زمینه وهدف:امروزه با توجه به این که روش تدریس سنتی از کارایی موثر برخوردار نیست، از روشهای نوینی از جمله الگوی پیش سازمان دهنده استفاده شده است.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس پیش سازمان دهنده بر یادگیری خودراهبر، مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس جامعه شناسی دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهرستان شوش دانیال درسال تحصیلی96ـ1395 انجام گرفت روش: روش پژوهش حاضر شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر شوش به تعداد620نفر بود.در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. از میان مجموعه مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان شوش ، دبیرستان صدیقه کبری انتخاب شد و سپس از میان مجموعه کلاسهای دهم آن دبیرستان به طور تصادفی یک کلاس به عنوان گروه کنترل (28نفر) و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایش (28نفر) انتخاب گردید. در این مطالعه جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه آمادگی یادگیری خود راهبرفیشر و همکاران، پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ایندربیتزن و فوسترو آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از شاخص آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل) استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد روش تدریس مبتنی بر الگوی پیش سازمان دهنده بر یادگیری خودراهبر، مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس جامعه شناسی دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهرستان شوش تاثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: روش تدریس پیش سازمان دهنده منجر به افزایش بیشتر یادگیری خود راهبر، مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم نسبت به گروه کنترل شد. به طور کلی طراحان و ارائه دهندگان برنامه درسی جامعه شناسی، نویسندگان کتاب درسی و معلمان باید از نقش روش تدریس پیش سازمان دهنده در آموزش جامعه شناسی آگاه شوند و همچنین مسئولان آموزش و پرورش باید کارگاه هایی را سازمان دهی کنند که در آن معلمان بتوانند نسبت به مراحل و اهمیت این روش آگاهی یابند و تسهیلات ضروری جهت اجرای این روش را در اختیار مراکز آموزشی قرار دهند