1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر بازی های آموزشی مبتنی بر فرایندهای شناختی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات ویژه خواندن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بازی های آموزشی؛ مشکلات ویژه خواندن؛ فرایندهای شناختی؛ انگیزش تحصیلی؛ پیشرفت تحصیلی
سال 1396
مجله ناتواني هاي يادگيري
شناسه DOI
پژوهشگران سمانه قدیریان ، سعید موسوی پور ، صغری اکبری چرمهینی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های آموزشی مبتنی بر فرایندهای شناختی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات ویژه خواندن شهر اراک در سال تحصیلی 95-1394انجام شد. روش این تحقیق از نوع شبه تجربی بوده و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دچار مشکلات ویژه خواندن شهر اراک بودند که با علایم مشکلات ویژه یادگیری به مراکز ناتوانی های یادگیری مراجعه کردند. نمونه تحقیق 20نفر از دانش آموزان کلاس دوم بودند که بر اساس آزمون وکسلر 4 و آزمون انگیزش تحصیلی هارتر غربالگری شدند و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، واریانس و انحراف معیار) و از تحلیل کواریانس برای مقایسه معنی داری تفاوت میانگین ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد میانگین های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در هر دو متغیر پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی رشد معناداری داشته اند و نتایج آماری حاصل از تحلیل کواریانس در سطح (05/0=α) معنادار شده است. بنابراین بازی های آموزشی مبتنی بر فرایندهای شناختی توانست انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات ویژه خواندن را بهبود ببخشد.