1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری و بار شناختی در درس زیست شناسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
واقعیت افزوده یادگیری یادداری بار شناختی زیست شناسی
سال 1399
مجله توسعه آموزش جندي شاپور
شناسه DOI
پژوهشگران سعید موسوی پور ، فائزه ناطقی ، محمدرضا سیفی ، فرزانه غریبی

چکیده

ش های نوین تدریس مبتنی بر فناوری های جدید مانند واقعیت افزوده در پی ارایه فرصتهایی جهت انتقال اطلاعات، بهبود یادگیری و کاهش مشکلات یادگیری می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری و بار شناختی در درس زیست شناسی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمو پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اراک بود که بر اساس شرایط و امکانات اجرایی، از ناحیه یک و دو آموزش و پرورش شهر اراک دو مدرسه به تصادف انتخاب و روش جایگزینی کلاس ها در گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی بود. برای اندازه گیری میزان یادگیری و یادداری از آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و جهت اندازه میزان بارشناختی از مقیاس درجه بندی پاس و ون مرینبوئر استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد یادگیری و یادداری گروه واقعیت افزوده به صورت معناداری بیشتراز گروهی بود که به روش سنتی آموزش دیده بودند. دیگر یافته ها حاکی از کاهش چشمگیر بارشناختی گروه واقعیت افزوده نسبت به گروه کنترل بود. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که استفاده درست از واقعیت افزوده در محیط یادگیری به کاربران اجازه می دهد یادگیری اثربخش و فراموشی کمتری داشته باشند. بنابراین توصیه می شود از پتانسیل های این فناوری در آموزش دروس مختلف استفاده شود.