1403/03/30
محمدرضا سیفی

محمدرضا سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8296-3489
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56954762300
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشکاه اراک، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A SUPERVISORY CONTROL SYSTEM FOR AUTOMATION OF HORIZONTAL FORM-FILL-SEAL PACKAGING PLANT BASED ON MODIFIED ATMOSPHERE TECHNOLOGY Mohammad Reza Seifi, Reza Alimardani, Seyed Saeid Mohtasebi, Hossein Mobli, Mohammad Adel Soltani (2023)
تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری و بار شناختی در درس زیست شناسی فرزانه غریبی، فائزه ناطقی، سعید موسوی پور، محمدرضا سیفی (1399)
Desirability function approach for optimization of enzymatic transesterification catalyzed by lipase immobilized on mesoporous magnetic nanoparticles Golmohammad Khoobbakht, Kamran kheiralipour, Kai Yuan, Mohammad Reza Seifi, Mahmoud Karimi (2020)
Statistical evaluation of the effect of water percentage in water-diesel emulsion on the engine performance and exhaust emission parameters Mohammad Reza Seifi, umberto desideri, Zahra Ghorbani, marco antoneli, Stefano Frigo, Barat Ghoabadian, seyed reza hasan beygi (2019)
The effect of water-diesel emulsion usage on a tractor engine performance and emission majid azimi, seyed sajad mirjavadi, ehsan davari, Mohammad Reza Seifi (2016)
Evaluation of a Tractor Diesel Engine Noise Fuelled by Water-Diesel Emulsion Mohammad Reza Seifi, seyed reza hasan beygi, Barat Ghoabadian (2016)
Experimental investigation of a diesel engine power, torque and noise emission using water–diesel emulsions Mohammad Reza Seifi, seyed reza hasan beygi, Barat Ghoabadian, umberto desideri, marco antoneli (2016)
مقاله ارائه‌شده
بررسی تاثیر سرعت و بارگذاری موتور بر انتشار اکسیدهای نیتروژن از یک موتور دیزل با استفاده از امولسیون آب گازوئیل محمدرضا سیفی، زهرا قربانی(دانشگاه تهران)، سیدرضا حسن بیگی، برات قبادیان (1397)
بررسی تاثیر سرعت و بارگذاری موتور بر صدای منتشره از آن با استفاده از امولسیون آب گازوییل محمدرضا سیفی، زهرا قربانی(دانشگاه تهران)، سیدرضا حسن بیگی، برات قبادیان (1397)
بررسی عملکرد اکوستیکی یک مافلر ترکیبی و محفظه بر صدای یک موتور ژنراتور گاز سوز زهرا قربانی(دانشگاه تهران)، محمدرضا سیفی، سیدرضا حسن بیگی، برات قبادیان (1397)
بررسی تاثیر مافلرهای مختلف بر صدای یک موتور ژنراتور گاز سوز زهرا قربانی(دانشگاه تهران)، محمدرضا سیفی، سیدرضا حسن بیگی، برات قبادیان (1397)
بررسی تاثیر امولسیون آب گازوئیل بر صدای موتور دیزل در بارگذاری های مختلف محمدرضا سیفی، سیدرضا حسن بیگی، برات قبادیان (1397)
The effect of using water-diesel emulsion on a diesel engine noise emission Mohammad Reza Seifi, seyed reza hasan beygi, Barat Ghoabadian (2015)