1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اهمیت آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آموزش مهارتهای اجتماعی - دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی
سال 1394
پژوهشگران مریم بهنام مقدم ، سعید موسوی پور

چکیده

باتوجه به اهمیت تعلیم و تربیت کاربردی درزندگی روزانه ی دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی امروزه مقوله مهارتهای اجتماعی به عنوان ی اشنا تبدیل شده است که درسالهای اخیر توجه بسیارزیادی به مبحث پرورش مهارتهای اجتماعی شدها ست پژوهش حاضر که باهدف اهمیت اموزش مهارتهای اجتماعی به دانش اموزان بانیازهای ویژه ذهنی و بااستفادها زروش اسنادی ـ تحلیلی و باراهکار مطالعات کتابخانه ای انجام شد نشان داد که باتوجه به اهمیت تعلیم و تربیت کاربردی درزندگی روزانه دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی لزوم اموزش مهارتهای اجتماعی بعنوان یکی ازجنبه های کاربردی درمدارس و اشنایی با مفهوم مهارتهای اجتماعی ازاهمیت بسیاربالایی برخوردار است و ازانجا که یکی ازویژگیهای اغلب کودکان با نیازهای ویژه ذهنی دربرقراری ارتباط اجتماعی مشکل اجتماعی شدن و همچنین ناتوانی مهارت اجتماعی دراموزشگاه و مدارس است بنابراین اموزش این مهارتها باعث میشود این افراد مهارتهای ارتباطی و اجتماعی کافی را کسب کنند و بتوانند اعتماد به نفس پیدا کنند و خود را دست کم نگیرند