1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شکاف دیجیتالی برگرایش به انگیزه پیشرفت، مدیریت زمان و انگیزه کارآفرینی کارکنان دانشگاه اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شکاف دیجیتالی،اینترنت، انگیزه پیشرفت ، مدیریت زمان، انگیزه کارافرینی
سال 1394
پژوهشگران سعید موسوی پور(استاد راهنما)، سعید شاه حسینی(استاد مشاور)، منیره سادات بیدکی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شکاف دیجیتالی بر گرایش به انگیزه پیشرفت، مدیریت زمان و انگیزه کارآفرینی در بین کارکنان دانشگاه اراک در سال 1394- 1393 صورت گرفته است. روش پژوهش، از نظر هدف بنیادی و از نظر تحقیق علی – مقایسه ای (پس رویدادی) بود . جامعه مورد مطالعه شامل تمام کارکنان دانشگاه اراک به تعداد 320 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجس ومورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که از این تعداد،72 نفر زن و 108 نفر مرد بود. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های شکاف دیجیتالی، انگیزه پیشرفت، مدیریت زمان وانگیزه کارآفرینی بود و تحلیل داده ها با روش های آماری رگرسیون و آزمونt مستقل و با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. یافته ی پژوهش حاکی از آن بود که شکاف دیجیتالی (دسترسی به فناوری اطلاعات وارتباطات، مهارت استفاده از اینترنت، میزان استفاده از اینترنت و نگرش به اینترنت) تاثیری بر گرایش به انگیزه پیشرفت و مدیریت زمان نداشت ولی بر انگیزه کارآفرینی کارکنان موثربوده است. همچنین بین ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت،وضعیت تاهل وسابقه خدمت ) و سطوح شکاف دیجیتالی رابطه معنی داری وجود نداشت ولی نوع استخدام در اختلاف میانگین نمرات شکاف دیجیتالی و انگیزه کارآفرینی موثر بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، دانشگاه می تواند با لحاظ نمودن تمهیدات لازم وبستر سازی امکانات درافزایش میزان انگیزه کارآفرینی کارکنان اقداماتی انجام دهد وهمچین بررسی انگیزه بیشتردر کارکنان قراردادی نیازمند بررسی تحقیقاتی دارد.