1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر جنسیت گوینده و موسیقی متن در فیلم های مستند آموزشی بر به یادسپاری و تداوم انگیزه یادگیری مفاهیم جغرافی در دانش آموزان دختر مدرسه زینبیه اسلامی شهر تهران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فیلم های مستند آموزشی، گوینده متن، موسیقی متن، تداوم انگیزه یادگیری، به یادسپاری ،مفاهیم جغرافی.
سال 1398
پژوهشگران سعید شاه حسینی(استاد راهنما)، معصومه تیموری(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

عصر جدید به همراه تحولات بسیار خود چهره ارتباطات در جهان را دستخوش دگرگونی های بسیاری کرده است دنیای امروز نیز تحت تاثیر این تحولات برای همگام شدن با پیشرفت های نوین به پیکاری رو به جلو قدم گذاشته است یکی از این قدم ها تلاش متصدیان تعلیم و تربیت برای استفاده از رسانه های جدید در انتقال مفاهیم آموزشی است.اینکه رسانه فیلم تا چه اندازه می تواند به عنوان حامل پیام های مهم آموزشی،موثر باشد،تلاش تحقیق حاضر بوده تا بررسی تاثیر جنسیت گوینده و موسیقی متن در فیلم های مستند آموزشی بر به یاد سپاری و تداوم انگیزه یادگیری دانش آموزان دختر مدرسه زینبیه اسلامی مشخص کند که این مفاهیم چه تاثیری بر روی بهبود فیلم های آموزشی دارد. روش ها:در پژوهش حاضر از روش شبه تجربی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه مقایسه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه 12 شهر تهران تشکیل داده است. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدرسه زینبیه اسلامی منطقه 12 شهر تهران،تعداد 135 نفر از آنها برای انجام این تحقیق انتخاب شدند،نمونه مذکور در 4 گروه، یک گروه 33 نفری(برای سنجش وجود متغیر موسیقی متن و به یادسپاری و تداوم انگیزه یادگیری)،یک گروه 33 نفری(برای سنجش عدم وجود متغیر موسیقی متن بر به یادسپاری و تداوم انگیزه یادگیری)، گروه 34 نفری(برای سنجش متغیر جنسیت گوینده زن بر به یادسپاری و تداوم انگیزه یادگیری)، و یک گروه 35 نفری (برای سنجش متغیر جنسیت گوینده مرد بر به یادسپاری و تداوم انگیزه یادگیری)،به صورت تصادفی جای گرفتند و فیلم های مستند را در 8 جلسه ده دقیقه ای مشاهده کردند. هر چهار گروه، به روش شبه آزمایشی از نوع مقایسه ای مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز،پرسشنامه تداوم انگیزه یادگیری (SMTSL) ساخته توان،چین، شای( 2005 ) و نیز آزمون یادسپاری محقق ساخته بود.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس و نیز تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر،استفاده شد. یافته ها:یافته های حاصل از این پژوهش عبارت است از:1-جنسیت گوینده در فیلم های مستند آموزشی بر به یاد سپاری مفاهیم جغرافی دانش آموزان دختر تاثیر معنادار داشته( 05. 0p<)است.2-موسیقی متن در فیلم های مستند آموزشی بر به یاد سپاری مفاهیم جغرافی دانش آموزان دختر تاثیر معنادار داشته است(05. 0>