1403/02/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بازتاب و کاربرد مضامین شعری در منابع تاریخ دوره صفویه عبداله متولی، زهرا رجبی، محمد حسن بیگی (1402)
چالش های اجتماعی و اخلاقی قهوه خانه ها در دوران قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1402)
جستاری در جشن های دینی و مذهبی در ایران عصر صفویه عبداله متولی، محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر (1401)
بررسی اهمیت و ویژگی های مهمترین قلعه های دوره صفویه عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1398)
A Review of Recreational and Joyful Traditional Celebrations ‎during the Safavid Era Abdollah Motavali, Mohammad Hasanbeigi, Farhad Sabouri far (2019)
بررسی وضعیت بهداشتی و پزشکی دوره قاجار از دیدگاه سفرنامه نویسان افسانه خدا رضائی، عبدالله محمودی، عبداله متولی (1398)
نظره تاریخیه إلی موقف البصریین من وقعه الجمل عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1398)
ایده ای پارادایمی در نقدِ عقلِ تاریخی در اسلام عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1398)
نقش باورهای شیعی در معماری عصر صفوی عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1397)
پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، فاطمه فضلی (1393)
بازشناسی الگوهای جنگ روانی در نبردهای پیامبر اسلام عبداله متولی، محسن بهرا نژاد (1393)
رویکرد جهادی ساکنان ماوراءالنهر در برابر هجوم روس ها عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
یعقوب و دیگ و قابلمه سازها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
نصر و دماغ گنده ها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
محمود و گنده بگ ها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
ملک و گله دارها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
عباس و پشمینه پوش ها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
پژوهشی در جغرافیای تاریخی شهر گلپایگان از دوره صفوی تا پهلوی عبداله متولی، محمد حسن بیگی، میترا صالحی (1402)
بررسی آداب و تشریفات دیپلماتیک دربار صفوی ابراهیم آقا محمدی، عبداله متولی، پگاه آخانی (1402)
بررسی کارکرد های پیشکش در ایران عصر قاجار عبداله متولی، عباس باتوانی (1401)
بررسی تحولات علم پزشکی در عصر خلافت عباسی عبداله متولی، فرهاد صبوری فر (1400)
بررسی جایگاه و اهمیت سیاسی خراسان در حکومت صفویه عبداله متولی، فرهاد صبوری فر (1400)
کارکرد سیاسی اجتماعی اماکن مذهبی در دوره قاجار عبداله متولی، فرهاد صبوری فر (1399)
بررسی کارکردهای نهاد وقف شیراز عصر پهلوی محمد حسن بیگی، عبداله متولی (1399)
بررسی مولفه های اقتدار گرایی در عملکرد سیاسی و فرهنگی ناصرالدین‌شاه قاجار عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، فاطمه فیروزی (1399)
بررسی شکار و کارکردهای آن در دوره صفویه عبداله متولی، مجید حاجی بابایی (1398)
نقش نیروی سوم در ساختار دولت صفوی مجید حاجی بابایی، عبداله متولی (1398)
تاثیر شخصیت امیر کبیر در روابط خارجه دوره قاجار ابراهیم آقا محمدی، عبداله متولی (1397)
بررسی ویژگی های تمبر در دوران قاجار و پهلوی اول عبداله متولی، امامعلی شعبانی (1394)
تأثیر اندیشه های غربی بر قشر بندی جامعه ی قاجار عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، بهاره سیر (1394)
بررسی انحطاط جامعه ایران بر اساس داده های روزنامه های عصر قاجار عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، سمیه صادقی (1394)
اوضاع سیاسی و اجتماعی قم در جنگ جهانی اول ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1394)
بحران جانشینی در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1393)
تاثیر جنگ جهانی اول بر حرکت های قومی در کردستان ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1393)
بررسی چگونگی استناد و استفاده خلفا از قرآن(11-41ه.ق) ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1392)
بررسی شخصیت ناصرالدین شاه در مکتب آدلر عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، منصور عبدی، سیف اله صالحی (1392)
جایگاه خراسان در مناسبات ایران و ازبکان در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1391)
بررسی نظرات رجال سیاسی و مذهبی ایران نسبت به رضا شاه در ادوار مختلف ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1391)
بررسی عملکرد نهاد وزارت در دوره دوم صفویه از شاه عباس به بعد سال عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1391)
قاجار و حکومت پهلوی اول ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1391)
سفیر و سفارت در دوران صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1391)
شهرنشینی در دوره صفویه عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته