1403/04/02
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نگرشی تحلیلی بر مبانی و الگوهای سفارتی در ایران عصر صفویه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سفیر، صفویه، ازبکان، عثمانی ها، هند
سال 1397
مجله دو فصلنامه علمي و پژوهشي تاريخ نامه ايران بعد از اسلام
شناسه DOI
پژوهشگران عبداله متولی

چکیده

صفویان پس از تاسیس و تثبیت حکومت خود در قلمرو جغرافیای ایران متناسب با رویکردهای سیاسی و فرهنگی داشتند لزوم ایجاد پیوندهائی را در مناطق پیرامونی و فرامنطقه ای احساس کردند.