1403/04/30
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیبهای اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از آگهیهای تبلیغاتی در نشریات عصر قاجار
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آگهی های تبلیغاتی، آسیب های اجتماعی فرهنگی، نشریات عصر قاجار، مصرف گرایی، کالاهای خارجی، چندگانگی هویتی.
سال 1394
مجله مطالعات تاريخ فرهنگي
شناسه DOI
پژوهشگران عبداله متولی

چکیده

چکیده یکی از روش های مهم انسانی برای اشاعه دیدگاه ها و تاثیرگذاری بر « تبلیغات » دیگران است . این مهم در جامعه ایران با آغاز انتشار اولین نشریات هم زمان با حکومت ناصرالدین شاه قاجار ( 1264 1313 هجری قمری )، خود را نشان داد . لذا ضمن اعتراف بر ابعاد مثبت این آگهی ها، نبایستی از بعد آسیب شناسی آن و یا جنبه های منفی و غیر همخوان با فرهنگ بومی غفلت شود . متناسب با این رویکرد، سئوال اصلی پژوهش عبارت است از این که آسیب ها چه رابطه ای با مقوله تبلیغات و آگهی ها ی تبلیغاتی د ارد؟ رهیاف ت های پژوهش بیانگر این واقعیت است که مطابق قاعده اصول تبلیغاتی که تغییر رفتار جامعه مهمترین هدف آن می باشد، در این میان سعی بر آن بود تا با تغییر ذائقه جامعه ایرانی، ایجاد روحیه مصرف گرایی، تجمل خواهی و از همه مهمتر پذیرش هویت غربی در ابعاد مختلف، زمینه استیلای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غرب در ایران این مقطع فراهم گردد . ضمنا محتوای برخی از این آگهی ها با هنجارهای موجود جامعه بخصوص مذهبی فاقد همخوانی بوده و به نوعی تعادل جامعه را در معرض چالش قرار می داده است