1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارکرد های پیشکش در ایران عصر قاجار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی کارکرد های پیشکش در ایران عصر قاجار
سال 1401
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)، عباس باتوانی(دانشجو)

چکیده

عصر قاجار با توجه به گستردگی روابط سیاسی و امتیازات اقتصادی که به کشور های خارجی اعطا شد از جوانب متعدد اهمیت دارد. در این دوره به دلیل افزایش مناسبات سیاسی و اجتماعی؛ آداب و رسوم تشریفات از اهمیت برخوردار شد. یکی از این آداب اعطای پیشکش نمایندگان و سفیران سایر کشور ها و حتی در داخل کشور جهت ارائه مجوز به حاکمان محلی کاربرد داشته است به همین دلیل بررسی جایگاه پیشکش در روابط سیاسی داخلی ،خارجی، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که پیشکش در ساختار و تحولات حکومت قاجار چه اهمیت و کارکردی داشته است؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این رساله نشان می‌دهد پیشکش در ابعاد داخلی و خارجی ارزشمند بوده به شکلی که در بعد خارجی واگذاری پیشکش باعث بهبود و گسترش روابط دیپلماتیک می‌شد و در برخی موارد تجاری و اقتصادی راهگشا بود؛ زیرا شماری شخصیت های سیاسی و درباری با دریافت آن زمینه‌ی امضا قرارداد‌ها را فراهم می‌کردند. از طرفی در بعد داخلی با اعطای پیشکش از سمت حاکمان به شخص شاه موجب تثبیت حکومت آنها در ایالات و ولایات می‌شد. در مقابل شخص شاه هم در مراسم های مختلف با اعطای پیشکش به سران حکومتی و رعایا در صدد کسب مقبولیت بیشر برای خود بود. به همین دلیل ارائه پیشکش باعث کسب منافع دو سویه برای شاه و سایر طبقات اجتماعی می‌گردید.