1403/03/25
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Synthesis of novel modified acrylamide copolymers for montmorillonite flocculants in water-based drilling fluid Shirin faridy, Akbar Mobinikhaledi, Hassan Moghanian, Meisam Shabanian (2023)
The Use of MnCoFe2O4@GT@Cu Magnetic Nanoparticles in the Synthesis of Benzopyrans Akbar Mobinikhaledi, NAJMIEH AHADI, Mohammad haseli (2022)
Mono- and bis-pyrazolophthalazines: Design, synthesis, cytotoxic activity, DNA/HSA binding and molecular docking studies Mahdia Hamidinasab, Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mehdi Khoobi (2020)
Rapid synthesis of ZnO nanoparticles by waste thyme (Thymus vulgaris L.) Reza Abolghasemi, Maryam Haghighi, Mousa Solgi, Akbar Mobinikhaledi (2018)
Synthesis, characterization, anti-diabetic potential and DFT studies of 7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromene-8-carbaldehyde oxime Seyed Mohammad Bagher Hosseini Hosseini-Ghazvini, Parvin Safari, Akbar Mobinikhaledi, Hassan Moghanian (2018)
Mechanistic study on a novel pseudo-five-component synthesis of 4 H-thiopyrans Sajad Asadbegi, Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard (2017)
Microwave-assisted efficient synthesis of azlactones using zeolite NaY as a reusable heterogeneous catalyst Mohammad Ali Bodaghifard, Hassan Moghanian, Akbar Mobinikhaledi, fatemeh esmaeilzade (2017)
MICROWAVE-ASSISTED EFFICIENT AND MILD SYNTHESIS OF AZLACTONE DERIVATIVES Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Khosrow Moradi (2016)
Encapsulation of a copper(II) tetradentate Schiff base complex in zeolite NaY: an efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of benzimidazoles Akbar Mobinikhaledi, Mojgan Zendehdel, Seyed Mohammad Bagher Hosseini Hosseini-Ghazvini, Parvin Safari (2015)
AN EFFICIENT SYNTHESIS OF QUINOXALINE DERIVATIVES USING ZEOLITE Y AS A CATALYST Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mojgan Zendehdel, Zeinab Ayalvar (2015)
Convenient one-pot synthesis of N-acyl-1,3-diaryl-2-azaphenalene derivatives via a solvent-free five-component condensation reactions Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Hassan Moghanian, Reza Mozaffari Mozaffari (2015)
Synthesis of Some Novel Chromenopyrimidine Derivatives and Evaluation of Their Biological Activities Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Tahere Mosleh, Ahmad Hamta (2014)
Synthesis of bis-imidazole derivatives from 2,6-bis(4-formylbenzylidiene)-cycloalkanones Seyed Mohammad Bagher Hosseini Hosseini-Ghazvini, Akbar Mobinikhaledi (2014)
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Meta.l Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mahdia Hamidinasab (2014)
An Efficient One-Pot Synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in Green Media Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mahdia Hamidinasab (2014)
Green and Highly Efficient One-Pot Synthesis of Some New Bis Thiazolidinones Akbar Mobinikhaledi, Alireza Khajeh Amiri (2013)
Molecular iodine catalyzed synthesis of some biologically active dihydroperimidines Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard, Fatemeh Sasani, Mohammad Amrollahi (2013)
Synthesis of 2-arylbenzimidazoles catalyzed by transition metal nitrates Mehdi Kalhor, Akbar Mobinikhaledi, Javad Jamshidi (2013)
DABCO as a mild and efficient catalyst for the synthesis of tetrahydropyrimidines Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Bahareh Rabiei, Leila JALILI (2013)
Synthesis, characterization and antimicrobial activities of some novel bis-chalcones Akbar Mobinikhaledi, Mehdi Kalhor, Hossein Jamalifar (2012)
Regioselective Synthesis of New Bibracchial Lariat Ethers Sattar Ebrahimi, Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar (2012)
Preparation, optimization and characterization of novel ion exchange membranes by blending of chemically modified PVDF and SPPO Alireza Khodabakhshi, Seyed Siavash Madaeni, T W Xub, L Wub, C Wub, javad Ghasemi, Akbar Mobinikhaledi, Seyed mohsen Hosseini, Ali Babaei, Seyed Abdolali Zolanvari, W Nab, C Lib (2012)
Synthesis and Antibacterial Activity of Some 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylamino)-5-(arylidene)thiazol-4(5H)-ones Akbar Mobinikhaledi, Somayeh Faghihi, Mohammadhossein Abnosi, Seyyed Mehdi Shariatzadeh (2012)
Synthesis and Biological Activity Evaluation of Some Binuclear Metal Complexes of Cu(II) and Zn(II) with Tridentate Schiff Base Ligands Akbar Mobinikhaledi, Mojgan Zendehdel, Parvin Safari, Ahmad Hamta, Seyyed Mehdi Shariatzadeh (2012)
An Efficient and Convenient Protocol for the Synthesis of Thiazolidin-4-Ones Sattar Ebrahimi, Akbar Mobinikhaledi, H Eibagib (2011)
Synthesis of Some Novel 3-(4-Pyridinyl)-6-aryl- 1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiadiazoles Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Mahsa Bayat (2011)
Synthesis of Some Novel 2-Arylidene Thiazoloquinazolinone Derivatives via One-Pot, Three-Component Reaction Akbar Mobinikhaledi, N Foroughifarab, Sattar Ebrahimi, F Rahimi, F Zandi (2011)
Synthesis of Some Symmetrical Novel Bis-thiosemicarbazides, 1,2,4-Triazoles, 1,3,4-Thiadiazoles, and Their Derivatives Akbar Mobinikhaledi, N Foroughifara, Mehdi Kalhor, Sattar Ebrahimi, Mohammad Ali Bodaghifard (2011)
Simple and Efficient Method for Three-Component Synthesis of Spirooxindoles in Aqueous and Solvent-Free Media Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Mohammad Ali Bodaghifard (2011)
Synthesis of Some New Benzimidazolyl Thioxoacetamide Derivatives Akbar Mobinikhaledi, Mehdi Kalhor, Mehrnaz Hatami (2010)
Synthesis of Some novel Schiff based containing 1,2,4-triazole ring Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Mansooreh Khanpour, Sattar Ebrahimi (2010)
Synthesis of resorcin[4]arenes Using Microwave Irradiation and Conventional Heating Akbar Mobinikhaledi, Mehdi Kalhor, G R GHORBANI, H Fathinejad (2010)
Synthesis of Some Benzimidazolyl- and Ethylbenzimidazolylamine Derivatives Akbar Mobinikhaledi, Mehdi Kalhor, Yaser BEYAD, Somayeh Faghihi, Z KALATE (2010)
Synthesis and Antifungal Activity of Novel 2-Benzimidazolylimino-5-arylidene-4-thiazolidinones Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Mehdi Kalhor, Mansoureh Mirabolfathy (2010)
Synthesis of Some Aryl Azo-Compounds Under Mild Conditions Hasan Fathinejad Jirandehi, Akbar Mobinikhaledi (2010)
synthesis and biological activity of some oxo-and thioxo pyrimidines Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar (2010)
A Simple and Efficient Procedure for Synthesis of Optically Active 1,2,4-Triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiadiazole Derivatives Containing L-Amino Acid Moieties Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Sattar Ebrahimi, Mohammad Ali Bodaghifard, Hassan Moghanian (2009)
Zeolite catalyzed efficient synthesis of perimidines at room temperature Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Nemat BASAKI (2009)
Synthesis of Some Novel 5-(Arylidene)-2-imino-3(pyridin-2-yl)thiazolidin-4-one Derivatives Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Somayeh Faghihi (2009)
Rapid and Efficient Synthesis of Schiff Bases Catalyzed by Copper Nitrate Akbar Mobinikhaledi, Peter J Steel, Matthew Polson (2009)
Sulfamic Acid Catalyzed One-Pot Synthesis of Polyhydroquinolines via the Hantzsch Four Component Condensation Reaction Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard, Hassan Moghanian, Sattar Ebrahimi (2009)
مقاله ارائه‌شده
بررسی مکانیسم واکنش سنتز شبه پنج جزئی مشتقات 4H-تیوپیران به روشی نوین سجاد اسدبگی، محمد علی بداغی فرد، اکبر مبینی خالدی (1395)
Synthesis of a new class of macrocycle compounds containing two 1,2,4-triazole rings as subunits Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Sattar Ebrahimi (2009)
Synthesis of a new class of lariat ether compounds containing 1,2,4-triazole rings as subunits Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Sattar Ebrahimi (2009)
One-pot synthesis of 2,3-dihydoquinazolin-4(1H)-ones catalyzed by TBAB Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard (2009)
One-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard (2009)
کتاب
مکانیسم نویسی واکنش ها در شیمی آلی خلیل فقیهی، خسرو زمانی، اکبر مبینی خالدی (1385)
اثرات فضا الکترونی اکبر مبینی خالدی (1381)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تهیه و بررسی خواص لخته سازی کوپلیمرهای جدید مبتنی بر آکریل آمید Akbar Mobinikhaledi, Meisam Shabanian, Hassan Moghanian, Shirin faridy (2023)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/12/11 10:24:0 ق.ظ اکبر مبینی خالدی، پروین صفری (1397)
تهیه کمپلکس پالادیوم تثبیت شده بروی تانوذرات مغناطیسی دارای ساختار هسته به عنوان کاتالیزور جدید برای واکنش هک اکبر مبینی خالدی، محمد علی بداغی فرد، مژگان زنده دل، رضوان آهنگرانی فراهانی (1395)
سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش های چند جزئی در شرایط سبز اکبر مبینی خالدی، ناصر فروغی فر، علیرضا خواجه امیری (1393)
سنتز 1- آمیدو یا 1- آمینوآلکیل- 2- نفتولها در حضور نانو ذره مغناطیسی Fe3O4/SiO2 عاملدار شده با سولفانیلیک اسید حسن مغانیان، اکبر مبینی خالدی، محمد علی بداغی فرد، الهه ساروق فراهان (1393)
سنتز مؤثر و سبز مشتقات بنزیمیدازول در حضور نانو ذرات زئولیت Ni/Y اکبر مبینی خالدی، قاسم رضانژاد، فریده گودرزی (1392)
سنتز تک مرحله ای مشتقات ایمیدازول به وسیله کاتالیزور جدید اکبر مبینی خالدی، ستار ابراهیمی، هستی ایبگی (1392)
سنتز مشتق های جدید باز شیف و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها اکبر مبینی خالدی، ناصر فروغی فر، مهسا جبارپور (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
پژوهشگر برتر استان مرکزی اکبر مبینی خالدی (1396)
پژوهشگر برتر استان اکبر مبینی خالدی (1390)
پژوهشگر برتر استان اکبر مبینی خالدی (1388)