1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر کاتالیزوری نانو ذرات مغناطیشی MnCoFe2O4@Sucrose@CuS درسنتز مشتقات بیس کومارین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مشتقات بیس کیومارین، نانوذرات مغناطیسی ، شرایط سنتز، کاتالیزورسبز
سال 1401
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان احدی(استاد مشاور)، سحر حاتمی(دانشجو)

چکیده

در ا ین کار تحقیقاتی، تهیو نانیذرات مغناط یشی MnCoFe2O4@Scurose@CuS جدید و قابل اضتفاده مجدد بو عنیان یک کاتالیزور ضبس و ارزان در ضنتس مشتقات ب یش کیمارین در حضیر حلال اتانیل در شرا یط رفلاکص گسارش شد و از ضاکارز بو عنیان پیشش ی ارزان و در دضترش با ضاختار و یژه روی نانیذرات اضتفاده شد . ضنتس ضبس و در دضترش مشتقات ب یش کیمارین، خالص ضازی آضان، زمان واکنش کیتاه و راندمان بالا از نکات بارز این کار اضت