1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های TiO2/NaY و بررسی خواص فوتوکاتالیزوری آن در تخریب رنگدانه متیلن بلو تحت تابش نور خورشید و فرابنفش (UV)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت ، TiO2، NaY ، فوتوکاتالیزور، رنگدانه، متیلن بلو ، فرابنفش (UV)
سال 1393
پژوهشگران مژگان زنده دل(استاد راهنما)، اکبر مبینی خالدی(استاد مشاور)، پیام فرهادی(دانشجو)

چکیده

در این پروژه، نانو کامپوزیت های TiO2/NaY با درصد مختلف TiO2 تهیه و کلسینه شد و تمام نانو کامپوزیت های TiO2/NaYتوسط آنالیزهای TGA, SEM, XRD, FT-IR وUV- Vis DRS مورد شناسایی قرار گرفتند. در مرحله بعد، نانو کامپوزیت های TiO2/NaYبرای تخریب رنگدانه متیلن بلو در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گرفت. در این شرایط از نور خورشید وفرابنفش استفاده گردید همچنین عوامل مختلفی مانند pH، مقدار کاتالیست، غلظت رنگ متیلن بلو، زمان و درصد TiO2 مورد بررسی قرار گرفت. ...