1403/04/02
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی کارایی زئولیت در حذف نیترات از پساب شهری توسط ذرات نانو Fe3O4 در مقیاس صنعتی محمد نبتون، محمدجواد نحوی نیا، جواد مظفری، مژگان زنده دل (1402)
Synthesis of OMS-2/NaY Zeolite Hybrid Materials as A Catalyst for Oxidation of Phenol Mojgan Zendehdel, Haniyeh Alikhani, Zohreh Mortezaei (2021)
Eco-friendly chitosan Schiff base as an efficient sensor for trace anion detection Fatemeh Parchegani, Saeid Amani Komaei, Mojgan Zendehdel (2021)
Alkylaminopyridine-grafted on HY Zeolite: Preparation, characterization and application in synthesis of 4H-Chromenes Mojgan Zendehdel, Mohammad Ali Bodaghifard, hakimeh behyar, Zohreh Mortezaei (2018)
Removal of fluoride from aqueous solution byadsorption on NaP:HAp nanocomposite usingresponse surface methodologyM. Mojgan Zendehdel, BAHAREH shoshtari-yeganeh, Hamid Khanmohammadi, Giuseppe Cruciani (2017)
Heteropoly acid/NaY zeolite as a reusable solid catalyst for highly efficient synthesis of gem-dihydroperoxides and 1,2,4,5-tetraoxanes Kaveh Khosravi, Mojgan Zendehdel, Shirin Naserifar, Fatemeh Tavakoli, Kobra Khalaji, Atefeh Asgari (2016)
Nano-CrY zeolite as a new and reusable catalyst for synthesis of 2-aryl-1H-benzothiazoles Mojgan Zendehdel, Kaveh Khosravi, Maryam Javadizadeh (2015)
Encapsulation of a copper(II) tetradentate Schiff base complex in zeolite NaY: an efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of benzimidazoles Akbar Mobinikhaledi, Mojgan Zendehdel, Seyed Mohammad Bagher Hosseini Hosseini-Ghazvini, Parvin Safari (2015)
AN EFFICIENT SYNTHESIS OF QUINOXALINE DERIVATIVES USING ZEOLITE Y AS A CATALYST Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mojgan Zendehdel, Zeinab Ayalvar (2015)
Synthesis and study the controlled release of etronidazole from the new PEG/NaY and PEG/MCM-41 nanocomposites Mojgan Zendehdel, Giuseppe Cruciani, Forozan Kar, Aboulfazl Barati (2014)
Synthesis, Characterize and Study Controlled Release of Ibuprofen From the new PEG/NaY and PEG/MCM-41 nanocomposites Mojgan Zendehdel, Hossein Afrouzi, Forozan Kar, Mohammad khoeini, Mohammad Reza shapouri (2013)
Synthesis and Biological Activity Evaluation of Some Binuclear Metal Complexes of Cu(II) and Zn(II) with Tridentate Schiff Base Ligands Akbar Mobinikhaledi, Mojgan Zendehdel, Parvin Safari, Ahmad Hamta, Seyyed Mehdi Shariatzadeh (2012)
Interaction study between drugs and some synthetic nanoporous composites Mojgan Zendehdel, M M Pouramini, Haniyeh Alikhani (2011)
nteraction Study between Drugs and Some Synthetic Nanoporous Composites1 Mojgan Zendehdel, Mostafa Mohammad Pouramini, Haniyeh Alikhani (2011)
Zeolite Nanoparticle Modified Carbon Paste Electrode as a Biosensor for Simultaneous Determination of Dopamine and Tryptophan Balal Khalilzadeh, Mohammad Hasanzadeh, Bahareh Bakhoday, Ali Babaei, MaryamHajjizadeh Hajjizadeh, Mojgan Zendehdel (2009)
مقاله ارائه‌شده
Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of MCM-41@Pr-py/Cu Zohreh Mortezaei, Mohammad Ali Bodaghifard, Mojgan Zendehdel (2019)
Introduce Nano Cu on 4A Zeolite and Investigation of Antibacterial properties hadis Ghaedrahmat, Zohreh Mortezaei, Mojgan Zendehdel (2019)
Preparation of Ag /4A Zeolite and Investigation of biological application maryam nasrolahi, Zohreh Mortezaei, Mojgan Zendehdel (2019)
Synthesis and Characterization of Zeolite @CdTe Nanocomposite Masumeh Babaei Beyranvand, Alireza Abdoli Ashtiani, Mojgan Zendehdel, Maziyar Marandi (2019)
Azo-azomethine ligand anchored onto MCM-41: Synthesis, characterization and applications Marjan Faramarzi, Hamid Khanmohammadi, Mojgan Zendehdel (2019)
Synthesis of Inorganic-organic Hybrid Nano Structures based on Zeolite / Fe3O4 Zohreh Mortezaei, Mojgan Zendehdel, Mohammad Ali Bodaghifard (2017)
Synthesis and characterization of Zeolite:TiO2 nanocomposite BABAK barghi, Mojgan Zendehdel (2017)
Alkyl amino pyridine-functionalized NaY zeolite (synthesis and characterize) hakimeh behyar, Z Kalateh, Mohammad Ali Bodaghifard, Mojgan Zendehdel (2017)
Detection of inorganic anions by the immobilized Schiff-base receptor on zeolite-Y Saba Mahdavi Hezaveh, Mojgan Zendehdel, Hamid Khanmohammadi (2017)
Pyranoring formation with Alkyl amino pyridine-functionalized NaY zeolite Z Kalateh, Mohammad Ali Bodaghifard, Mojgan Zendehdel (2017)
Investigation of MxH3-xPW12O40 (M=K, Cs)/ OMS-2/ MCM-41 nanocomposites on esterification reactions sedigheh taheri mirghaed, nafiseh mahdibabaee, Mojgan Zendehdel (2017)
Detection of inorganic anions by the immobilized Schiff-base receptor on zeolite-Y Saba Mahdavi Hezaveh, Mojgan Zendehdel, Hamid Khanmohammadi (2017)
Removal of bacteria from aqueous solution by novel Hydroxyapatite/Zeolite nanocomposite Parisa Maleki, BAHAREH shoshtari-yeganeh, Mojgan Zendehdel (2017)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اثر نانو بر کارایی زئولیت در حذف نیترات پساب جواد مظفری، محمدجواد نحوی نیا، مژگان زنده دل، محمد نبتون (1400)
سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت زئولیت/ ساختار فلز-آلی بر پایه فلز مس مژگان زنده دل، محمد یاسر معصومی، علیرضا عبدلی آشتیانی (1400)
حسگرهای شیمیایی آزو- آزومتین مستقر بر روی بسترهای معدنی و نقاط کوانتومی: سنتز، شناسایی و کاربردها مجید ماستری-فراهانی، حمید خانمحمدی، مژگان زنده دل، صبا مهدوی هزاوه (1397)
تهیه کمپلکس پالادیوم تثبیت شده بروی تانوذرات مغناطیسی دارای ساختار هسته به عنوان کاتالیزور جدید برای واکنش هک اکبر مبینی خالدی، محمد علی بداغی فرد، مژگان زنده دل، رضوان آهنگرانی فراهانی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته