1403/02/02
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه ی کامپوزیت زئولیت / پلیمرتوسط روش الکتروریسندگی برای کنترل رهایش داروی جنتامایسین سولفات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جنتامایسین سولفات، زئولیت، الکتروریسندگی، کنترل رهایش، عامل دار کردن، پلیمر، خصلت ضد باکتری
سال 1400
پژوهشگران مژگان زنده دل(استاد راهنما)، نگین علیزاده(دانشجو)، ابوالفضل براتی(استاد مشاور)

چکیده

در این پروژه از زئولیت های عامل دار شده به عنوان حاملی برای بارگذاری و کنترل رهایش داروی جنتامایسین سولفات استفاده شده است. در مرحله اول، زئولیت های کلینوپتیلولیت، NaX و NaY با 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان عامل دار شدند(3-APTES) و توسط تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز (FT_IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، پتانسیل زتا، آنالیز حرارتی (TGA) شناسایی شدند. نتایح نشان می دهد که گروه های عاملی آمین با موفقیت بر روی سطح زئولیت ها قرار گرفته اند. در مرحله دوم داروی جنتامایسین سولفات بر روی زئولیت های اصلاح شده کلینوپتیلولیت، NaX و NaY بارگذاری شد و پس از شناسایی توسط روش های فوق، رهایش داروی جنتامایسین سولفات توسط تکنیک UV-Vis مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دارو با موفقیت بر روی زئولیت های اصلاح شده بارگذاری شده و دارو می تواند تا 24 ساعت رهایش داشته باشد (کلینوپتیلولیت % 83، NaX %70 و NaY. %67). در نهایت از کلینوپتیلولیت اصلاح شده با اثر رهایش مطلوب برای تهیه نانو الیاف به روش الکتروریسندگی از دو پلیمر زیست سازگار ( پلی ونیل الکل و کیتوسان) استفاده شد. جهت بررسی فعالیت ضد باکتریایی از زئولیت ها/ زئولیت های عامل دار شده/ نانو الیاف پلیمری/ زئولیت های کلینوپتیلولیت، NaX و NaY عامل دار شده حاوی داروی جنتامایسین استفاده شد. جهت بررسی از تکنیک میکروپلیت و بیوفیلم استفاده شد. نتایج نشان می دهد که نانو الیاف در زمان های 30 دقیقه و 1، 2، 3، 8، 24 ساعت فعالیت ضدباکتریایی خوبی دارد و همچنین می تواند بیوفیلم ها را به طور کامل از بین ببرد.