1403/01/26
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی یون های سیانید، استات، بیکربنات و برخی یون های دیگر با استفاده از بازشیف سنتز شده بر پایه ی نفتالن و تثبیت شده بر روی مواد حفره دار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: بازشیف- سنسور شیمیائی- آنیون- کیتوسان- زئولیت- سیانید- استات- هیدروژن کربنات
سال 1400
پژوهشگران مژگان زنده دل(استاد مشاور)، فاطمه پرچگانی(دانشجو)، سعید امانی کمایی (بازنشسته)(استاد راهنما)

چکیده

چکیده شناسایی یون های سیانید، استات، بیکربنات و برخی یون-های دیگر با استفاده از بازشیف سنتز شده بر پایه ی نفتالن و تثبیت شده بر روی مواد حفره دار در این تحقیق، ابتدا لیگاندهای بازشیف مختلفی (L1-L3) از طریق واکنش تراکمی تهیه شده و توسط تکنیک های FT-IR، 1H-NMR، CHNS و UV-Vis شناسایی گردیدند. لیگاندهای L1 و L2به-عنوان سنسور شیمیایی در شناسایی آنیون ها مورد استفاده قرار گرفتند. مطالعه ی رفتار سنسوری این لیگاندها به-عنوان سنسور نوری رنگ سنجی در شناسایی آنیون های هدف (CN ̶، AcO ̶ و HCO3 ̶) توسط طیف سنجی الکترونی UV-Vis انجام پذیرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد که لیگاندهای L1 و L2 آنیون های هدف را در محیط آلی و آبی-آلی و در حضور آنیون-های مزاحم (F−، Cl ̶، Br ̶، I ̶، N3̶، CN ̶، SCN ̶، NO3̶، NO2̶، HCO3 ̶، AcO ̶، ClO4̶، HSO4̶، –(H2PO4 براحتی تشخیص می دهند. در مرحله ی بعد طراحی و تهیه ی سنسورهای شیمیائی با پتانسیل بازیابی و استفاده مجدد جهت شناسایی آنیون ها در دستور کار قرار گرفت. بازشیف مبتنی بر کیتوسان (CSB) سنتز و از طریق تکنیک های FT-IR، XRD، TGA، SEM شناسایی گردید. بازشیف کیتوسان برای اولین بار به عنوان سنسور نوری در شناسایی آنیون هایCN–،AcO– و HCO3 ̶ به صورت کیفی و کمی در محیط آبی-آلی مورد استفاده قرار گرفت. بازشیف کیتوسان آنیون CN ̶ را با حد تشخیص M6-10×00/9 در محیط کاملا آبی شناسایی کرد. بازشیف کیتوسان پس از چهار مرحله باز یابی و استفاده مجدد ساختار اولیه خود را حفظ کرده و به خوبی توانست به عنوان سنسور ناهمگن عمل نماید. کامپوزیت بازشیف بر بستر زئولیت (AZ) از طریق عامل دار کردن زئولیت NaY با 3- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (APTES) و برهم کنش آن با پیش ماده آلدهیدی تهیه گردید. . کامپوزیت AZ توسط FT-IR، XRD، TGA، SEM-EDX، BET شناسایی شد. کامپوزیت AZ توانست آنیون های CN ̶، AcO ̶ و HCO3 ̶ را در محیط کاملا آبی شناسایی کند. کامپوزیت AZپس از بازیابی مجددا در چرخه ی شناسایی آنیون ها مورد استفاده قرار گرفت. کامپوزیت کیتوسان-زئولیت- آزو آلدهید (CS-Z-A) نیز پس از سنتز و شناسایی توسط روش های مذکور به عنوان سنسور نوری رنگ سنجی در تشخیص آنیون های CN ̶، AcO ̶ و HCO3 ̶ مورد استفاده قرار گرفت. کامپوزیت CS-Z-A آنیون های هدف را در محیط کاملا آبی بصورت کمی و کیفی شناسایی کرده و بارها پس