1403/02/02
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی برخی کمپلکس های جدید باز شیف فلزات واسطه محبوس شده در زئولیت :Y نانو کاتالیزورهایی موثر برای اکسایش انتخابی بنزیل الکل و برخی از واکنش های آلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زئولیت y ،روش لیگاند انعطاف پذیر ، اکسایش بنزیل الکل ، تراکم آلدولی
سال 1393
پژوهشگران پروین صفری(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق سعی ما بر این بود که به تقلید از سیستم های طبیعی کاتالیزورهای جدیدی با استفاده از کمپلکس های باز شیف فلزات واسطه محبوس شده درون زئولیت Y تهیه نماییم. به این منظور پس از مبادله یون های Cu(II)، Co(II) و Ni(II) با یون های سدیم زئولیت Y، آن-ها را به صورت جداگانه با لیگاند H2L (C19H13ClN4O4) و لیگاند H2L (C26H19N5O2) از طریق روش لیگاند انعطاف پذیر مجاور نموده و سپس کمپلکس های محبوس شده [M2L2]-Y) و [CuL2(H2O)2]-Y) به دست آمدند. این کمپلکس ها در حالت آزاد نیز تهیه شدند [M2L2]) و ([CuL2(H2O)2]. کمپلکس های محبوس شده با استفاده از داده های آنالیز عنصری، الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، مرئی- ماورا بنفش در حالت جامد(DRS) ، آنالیز حرارتی (TGA) و اندازه گیری مساحت سطح (BET) و هم چنین کمپلکس های آزاد به کمک روش های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، مرئی- ماورا بنفش (UV-Vis)، آنالیز عنصری و اسپکتروسکوپی جذب اتمی شناسایی شدند. در بخش اول این پروژه تحقیقاتی، کاتالیزورهای [M2L2] و [M2L2]-Y جهت اکسایش بنزیل الکل مورد استفاده قرار گرفتند. محصولات به دست آمده با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC)مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج کروماتوگرافی گازی، بنزآلدهید به عنوان محصول اصلی تشخیص داده شد. هم چنین پارامترهای موثر بر درصد تبدیل اکسایش بنزیل الکل نظیر نوع و مقدار کاتالیزور، نوع حلال، نوع و مقدار اکسنده، دما و... بهینه شدند. هم چنین ترکیبات [CuL2(H2O)2] و Y-[CuL2(H2O)2] به عنوان کاتالیزور در واکنش تراکم آلدولی بنزآلدهید و سیکلوهگزانون مورد استفاده قرار گرفتند و شرایط موثر بر این واکنش نظیر نوع و مقدار کاتالیزور، نوع حلال و دما بهینه گردید.