2024 : 4 : 19
Mojgan Zendehdel

Mojgan Zendehdel

Academic rank: Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
Education: PhD.
ScopusId: 8613426000
Faculty: Science
Address: Arak University
Phone:

Research

Title
تهیه، شناسایی و کاربرد مواد حفره دار عامل دارشده توسط مشتقات تیوسمی کاربازید
Type
Thesis
Keywords
مواد حفره دار، زئولیت، کاتالیزور جامد اسیدی، کاتالیزور ناهمگن، کمپلکس شیف-باز، فعالیت ضد باکتریایی، واکنش تراکم آلدولی، واکنش‌های چندجزئی، واکنش بیجنلی و واکنش تهیه پلی هیدروکینولین
Year
2023
Researchers Fatemeh Tavakoli(Student)، Mojgan Zendehdel(PrimaryAdvisor)

Abstract

امروزه، تعداد مطالعات در مورد کاتالیزور های همگن که از کمپلکس فلزی در حضور دو یا چند لیگاند متنوع تهیه می شوند افزایش یافته است، همچنین بهره گیری از بسترهای جامد حفره دار در تهیه کاتالیزور های ناهمگن نیز همواره مورد توجه واقع شده است. در این پژوهش موفق شدیم با بهره گیری از ویژگی های برتر کمپلکس های شیف باز، بسترهای جامد حفره دار و لیگاند تیوسمی کاربازید سه کاتالیزور ناهمگن اسیدی مناسب را از طریق عامل دار کردن زئولیت های HY، NaY و MCM-41 تهیه کرده و از آن ها به عنوان کاتالیزور اسیدی در واکنش های آلی متنوعی همچون واکنش تراکم آلدولی، بیجنلی و تهیه پلی هیدروکینولین ها بهره ببریم. همچنین از آمینو اسید های تریپتوفان و L-هیستیدین به عنوان لیگاند جانبی در تهیه کمپلکس های شیف باز به جهت ایجاد خاصیت ضد باکتریالی بهره گیری شده است. این رویکرد در تهیه کاتالیزور های ناهمگن برپایه جامدات حفره دار توانسته برخی معایب استفاده از کاتالیزور های اسیدی همگن و بسترهای جامد از جمله تخریب شیمیایی کمپلکس‌ها، شستشو و از دست رفتن مولکول ها، پایداری حرارتی، اسیدیته ی پایین و جداسازی مشکل و پر هزینه را مرتفع کند. کاتالیزور های حاصله به نام‌های HY@L-Zn-TRY، MCM-41@L-Zn-His وMCM-41@L-Cu-His به وسیله ی تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، آنالیز حرارتی(TGA/DTA)، طیف سنجی بازتابش انتشاری (DRS)، طیف سنج ماوراء بنفش (UV-Vis)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)، آنالیز اندازه‌گیری مساحت سطح ویژه (BET)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX)، آنالیز تهیه نقشه پراکندگی عناصر بر روی سطح (Map) و آنالیز واجذب با برنامه دمایی (NH3-TPD) مورد ارزیابی و شناسایی قرار داده شده اند. در ادامه ی پژوهش به‌جهت بررسی کاربرد کاتالیزورهای تهیه شده، فعایت کاتالیزوری آن ها را در مورد سه واکنش مطرح در شیمی آلی تحت عنوان واکنش تراکم آلدولی، بیجنلی و تهیه پلی هیدروکینولین ها مورد ارزیابی قرار داده و نتایج در خور توجهی نیز به دست آمده است. به طوریکه در خصوص هر سه واکنش مورد بررسی، بازده ی بالا، خلوص محصولات، زمان واکنش کوتاه تر، مقدار کاتالیزور کم و شرایط بدون حلال از جمله مزایای کاتالیزور مورد استفاده به حساب می آیند. همچنین فعالیت ضد باکتریایی MCM-41@L-Cu-His و MCM-41@L-Zn-His را مورد بررسی قرار داده و نتایج مناسبی در مواجهه با باکتری های گرم مثبت و قارچ ها حاصل شده است.