1403/01/31
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی هیبرید آلی-معدنی(زئولیت -مایع یونی N-متیل ایمیدازول) و کاربرد آن در تهیه کومارین و استری شدن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیبرید آلی – معدنی ، زئولیت ، مایع یونی
سال 1397
پژوهشگران مژگان زنده دل(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق سعی ما بر این بوده که با یک روش ساده و راحت در تهیه ی کاتالیزور جدیدی (کومارین ) و استری شدن محیط واکنش استفاده کنیم .N) -متیل ایمیدازول ) در تهیه ی سنتز مایع یونی که نقش کاتالیزوری دارد و در تهیه ی ترکیبات آلی (کومارین) مورد بررسی قرار گرفت .در این پروژه با استفاده ازN) -متیل ایمیدازول ) و 3-کلر و پروپیل تری متوکسی سیلان کاتالیستی تهیه کرده ایم . و سپس روی بستر جامد ، مانند زئولیت HY و NaY نشاندیم که از این کاتالیزور ، د ر واکنش استری شدن ، جهت بهترین ترکیب درصد استفاده شد .سپس در واکنش استری شدن تاثیر عوامل مختلفی مانند : اثر مقدار کاتالیزور ، نوع حلال ، زمان واکنش مورد بررسی قرار گرفت .و بشترین راندمان واکنش آلی با استفاده از این کاتالیزور تهیه شده (97) درصد بوده است .و سپس کاتالیزور تهیه شده با استفاده از داده های آنالیز عنصری طیف سنج مادون قرمز FT-IR، پراش پرتو ایکس XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM و آنالیزEDX، آنالیز حرارتی TGAو DTA، وآنالیزآزمون تعیین مساحت سطح ویژهBETشناسایی شدند.