1403/02/02
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی مواد هیبریدی زئولیتی عامل دار شده و کاربرد آن ها در سنتز مشتقات فتالازینون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زئولیت، کاتالیزور، فتالازینون، واکنش چند جزئی
سال 1398
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)، میثم قاسمی(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق زئولیت عامل دار شده با دی اتیلن تری آمین Zeolite HY@SiO2-DETA)) تهیه شده است. ساختار زئولیت عامل دار شده توسط روشهای FT-IR، SEM،EDX ، XRD و TGA مورد شناسایی قرار گرفته است. این کاتالیزور در سنتز مشتقات فتالازینون از طریق واکنش چند جزئی مالونونیتریل، فتال هیدرازید و آلدهیدها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که بازده واکنش آلی با استفاده از این کاتالیزور خوب تا عالی بوده و این کاتالیزور قابلیت بازیابی دارد.