1403/02/02
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیکا و عامل دارشده با کمپلکس کمپلکس روتنیوم (II) بیس(ان پیرازولیل) تری آزین به عنوان کاتالیست بسیار فعال و قابل بازیافت مغناطیسی برای هیدروژن دار کردن کتون ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
احیا ترکیبات کربونیل -نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیکا وعامل دارشده با کمپلکس روتنیوم (II) بیس(ان پیرازولیل) تری آزین-
سال 1395
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)

چکیده

احیا ترکیبات کربونیل برای تولید الکل ها از جمله مهمترین واکنش ها در سنتز شیمی مدرن به شمار می رود. کمپلکس های روتنیوم (II)سنتز شده، فعالیت کاتالیزوری فوق العاده بالایی را در انتقال هیدروژن به کتون ها تحت شرایط ملایم از خود نشان می دهند. در این تحقیق،روشی ساده برای تهیه نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیکا وعامل دارشده با کمپلکس روتنیوم (II) بیس(ان پیرازولیل) تری آزین(MNPs-BPT-Ru (II)) ارائه شده وبه عنوان کاتالیزور در هیدروژناسیون کتون ها استفاده شده است. برای این مقصود، ابتدا سطح نانوذرات مغناطیسی آهن با سیلیکا پوشش داده شد،سپستوسط 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان(ATES)عامل دار گردید.در مرحله بعد نانوذرات سنتز شدهFe3O4@SiO2–NH2، با سیانوریک کلرایدو به دنبال آن با سدیم 3و5-دی متیل پیرازولید برای تولیدنانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیکا و عامل دار شده با بیس(ان پیرازولیل) تری آزین(MNPs-BPT)وارد واکنش شد. در نهایت، برای تهیه کاتالیست(MNPs-BPT-Ru (II)) ،دی کلرو تریس (تری فنیل فسفین)روتنیوم(II)بر روی سطح نانوذراتMNPs-BPTتثبیت شد.بعد از شناسایی ساختار نانو کاتالیست،از طریق تکنیک های FT-IR, VSM, TGA, XRD, SEM, EDXفعالیت کاتالیزوری آن در انتقال هیدروژن از کتون ها بررسی شده است. این نانو کاتالیست می تواند به راحتی با استفاده از یک مگنت خارجی از محیط واکنش جداسازی شود. علاوه براین، کاتالیست قابل استفاده مجدد بوده و می تواند بدون اینکه فعالیت کاتالیزوری آن کاهش یابد بعد از کامل شدن واکنش تا 6 مرتبه بازیافت شود.