1403/01/31
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی یک کمپلکس جدید باز شیف مس محبوس شده در زئولیت :Yنانو کاتالیزوری مؤثر برای واکنش تراکم آلدولی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
زئولیت Y، روش لیگاند انعطاف پذیر، تراکم آلدولی.
سال 1394
پژوهشگران پروین صفری ، اکبر مبینی خالدی ، مژگان زنده دل

چکیده

چکیده مقاله: در این تحقیق سعی ما بر این بود که به تقلید از سیستم های طبیعی کاتالیزور جدیدی با استفاده از یک کمپلکس جدید باز شیف مس، درون زئولیت Y تهیه نماییم. به این منظور پس از مبادله یونCuII با یون های سدیمدرون حفرات زئولیتY،آن را بایک لیگاندجدیدباز شیف از طریق روش لیگاند انعطاف پذیر مجاور نموده و سپس کمپلکس محبوس شدهبه دست آمد. این کمپلکس در حالت آزاد نیز تهیه شد و این ترکیبات بهعنوان کاتالیزور در واکنش تراکم آلدولی بنزآلدهید و سیکلوهگزانون مورد استفاده قرار گرفتند. هم چنین شرایط مؤثر بر این واکنش نظیر نوع و مقدار کاتالیزور، نوع حلال و دما بهینه گردید. Article's English abstract: In the present work a new Schiff base complex was encapsulated in zeolite Y as a mimic of natural systems. Thus, some copper ions were exchanged with sodium in zeolite Y, firstly. Next, the encapsulation of complexin the supercages of zeolite Y has been described by the flexible ligand method. Aldol condensation of benzaldehyde and cyclohexanone was performed over the prepared complex as catalyst. Finally, the reaction parameters such as typeand amount of catalyst, type of solvent and temperature were optimized for aldol condensation.