1403/01/26
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز،شناسایی وخواص مغناطیسی نانوکامپوزیت های جدید پایدار حرارتی پلی(ایمید-اتر) مشتق از-14H دی بنزو [a,j]زانتن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زانتن، دی آمین،مونومر،پلی ایمید-اتر، نانو کامپوزیت
سال 1394
پژوهشگران الناز فیروزیان(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مغانیان(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)

چکیده

در این پروژه نانوکامپوزیت های مغناطیسی و مقاوم حرارتی پلی ایمید-اتر (PIE) شامل دو نوع مختلف از نانوذرات مغناطیسی به طور موفقیت آمیزی با استفاده از روش محلول تهیه شدند. پلی ایمید-اتر جدید مشتق از-14H دی بنزو [a,j]زانتن به وسیله حلقوی شدن حرارتی یک پیش پلیمر آروماتیک به دست آمده از واکنش میان دی آمین جدید '5,5 – اکسی دی بنزوفوران -3,1 دی ان بر پایه ی زانتن سنتز شد. خواص پلی ایمید-اتر جدید به وسیلـه طیف سنجی مـادون قـرمز (FT-IR)، رزونـانس مغناطیس هستـه 1H NMR ،طیـف های UV-Vis ، فوتولومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. نانوکامپوزیت های پلی ایمید – اتر به وسیله ی پوشش پی در پی نانو ذرات مغناطیسی( Fe3O4) به وسیله سیلیکا (SiO2) و پلی سوکسین ایمید تهیه شدند. پس از پخش شدن یکنواخت نانو ذرات Fe3O4 و Fe3O4 اصلاح شده در محلول پلی آمیک اسید و سپس ایمیدی شدن حرارتی، نانو کامپوزیت های PIE/Fe3O4 وPIE/Fe3O4@SiO2-PSI تشکیل شدند. مورفولوژی، فاز بلوری، پایداری حرارتی و ویژگی های مغناطیسی مواد حاصل به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) پراش اشعه ی (XRD) X ،آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) و مغناطیس سنج نمونه ی ارتعاشی (VSM) مشخص شد. نتایج نشان می-دهد که نانوکامپوزیت های تهیه شده دارای خواص سوپرپارامغناطیس است.علاوه بر این نانو ذرات (Fe3O4@SiO2-PSI) نسبت به نانو ذرات ناپوشیده Fe3O4 بهتر در ماتریس پلیمر پراکنده شده اند و نانـو-کامپوزیت PIE/Fe3O4@SiO2-PSI تهیه شده از نانوذرات پوشیده شده دارای مرفولوژی بهتری هستند.