1403/01/31
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز مؤثر و سبز مشتقات بنزیمیدازول در حضور نانو ذرات زئولیت Ni/Y
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بنزیمیدازول
سال 1392
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، قاسم رضانژاد(استاد مشاور)، فریده گودرزی(دانشجو)

چکیده

ما در این پروژه، سنتز بعضی مشتقات بنزیمیدازول را به وسیله واکنش تراکمی مشتقات دی آمین-های آروماتیک (1) با ارتواسترها (2) و ارتو فنیلن دی آمین (3) با آریل آلدهیدها (4) تحت نانو ذرات زئولیت Ni/Y به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن و دوستدار محیط زیست تحت شرایط بدون حلال گزارش کردیم. ساختار شیمیایی ترکیبات به وسیله 1H-NMR و IR تأئید شد. مقدار 02/0 گرم کاتالیزور بیشترین بازده را برای مشتقات بنزیمیدازول از ارتواسترها و آریل آلدهیدها داد. مزایای این روش شامل استفاده از کاتالیزور ارزان و دردسترس، زمان کوتاه واکنش، خالص سازی آسان، بازده بالای محصولات و شرایط بدون حلال است که به عنوان شرایط سازگار با محیط زیست درنظر گرفته می شود.