1403/01/31
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانوذرات هیبریدی آلی-معدنی: کاربرد آنها در سنتز مشتقات فتالازین تری اون و دی هیدرو پیریمیدین و بررسی فعالیت بیولوژیکی آنها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دی هیدروپیریمیدین، فتالازین تری اون، فتالازین دی اون، نانوذرات مغناطیسی، نیکل فریت، شیمی سبز، واکنش های چند جزئی
سال 1398
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مهدی خوبی(استاد مشاور)، مهدیا حمیدی نسب(دانشجو)

چکیده

مشتقات هتروسیکلی دی هیدروپیریمیدین، فتالازین تری اون و فتالازین دی اون ها به واسطه ی فعالیت های دارویی و درمانی وسیعی مانند اثرات ضد قارچی، ضد میکروبی و ضد سرطان، از لحاظ سنتزی دارای اهمیت بسیاری هستند. در این پایان نامه، روش آسان و مناسب برای سنتز مونو و بیس فتالازین تری اون ها با استفاده از واکنش آلدهید ها یا دی آلدهیدها، دیمدون و فتال هیدرازید در شرایط و دمای مناسب در حضور نانوکاتالیزورهای مغناطیسی نیکل فریت عامل دار شده با گروه های سولفونیک اسید گزارش شده است. زمان کوتاه واکنش، بازده بالا، سادگی خالص سازی محصول واکنش و استفاده از کاتالیزور غیر سمی، کم هزینه و سازگار با محیط زیست، از مزایای این روش سنتزی می باشد. با توجه به اهمیت زیاد ترکیبات هتروسیکل دارویی فتالازینی، سنتز مشتقات مونو و بیس فتالازین دی اون ها نیز با استفاده از روش آسان و مناسب واکنش آلدهید ها یا دی آلدهیدها، مالونونیتریل و فتال هیدرازید در شرایط بهینه شده در حضور نانوکاتالیزوهای مغناطیسی نیکل فریت عامل دار شده با گروه های بازی و بازی-مایع یونی به طور جداگانه انجام گرفت. این واکنش های طراحی شده محصولات را با خلوص بالا تولید کرده و دارای مزایایی همچون بازده عالی، خالص سازی آسان و زمان کوتاه واکنش است. خواص ضد سرطانی ترکیبات مونو و بیس فتالازین دی اون های سنتز شده در آزمایشگاه بررسی شدند که نتایج بدست آمده رضایت بخش بود. همچنین، مشتقات هتروسیکلی با خواص دارویی دی هیدروپیریمیدینی از واکنش آلدهیدها، 2-آمینوبنزیمیدازول و دیمدون در شرایط بهینه با استفاده از نانوکاتالیزور نیکل فریت عامل دار شده با گروه های سولفونیک اسید تهیه شد. محصولات با بازده بالا در زمان کوتاه بدست آمدند. سادگی خالص سازی محصول واکنش و استفاده از کاتالیزور غیر سمی، کم هزینه و سازگار با محیط زیست، از مزایای این روش سنتزی می-باشد.