1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت های مغناطیسی جدید پلی آمید-ایمید حاوی گروههای دی بنزوزانتن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نمایه ها: خواص مغناطیسی، نانوکامپوزیت ، دی بنزوزانتن ، مقاومت گرمایی ،ذره مغناطیسی، پلی آمیدایمید، اکسید آهن ، پایداری گرمایی ،
سال 1393
پژوهشگران زهرا بهار انگیز(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مغانیان(استاد راهنما)

چکیده

نانوکامپوزیت های مغناطیسی و مقاوم حرارتی پلی آمید- ایمید (PAI) شامل دو نوع مختلف از نانوذرات مغناطیسی به طور موفقیت آمیزی با استفاده از روش محلول تهیه شدند. پلی آمید- ایمید جدید مشتق شده از 14 H- دی بنزو [a,j]زانتن حاوی قطعات بنزوفنون، آمید و اتر به وسیله حلقوی شدن حرارتی یک پیش پلیمر آروماتیک به دست آمده از واکنش میان دی آمین جدید N- (4- (4- (14 H- دی بنزو [a,j]زانتن-14- ایل ) فنوکسی ) فنیل )- 5,3- دی آمینو بنزآمید (9) و 4َ,4,3َ,3- بنزو فنون تترا کربوکسیلیک دی انیدرید (BTDA) سنتز شد. خواص پلی آمید- ایمید جدید به وسیله طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، رزونانس مغناطیس هسته (1HNMR)، طیف های UV-Vis و فوتولومینسانس مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار و ویژگی های الکترونی پلیمر با پایه زانتن با استفاه از روش DFT و سطح B3LYP/6-31G (d) مورد مطالعه قرار گرفت. انرژی های HOMO و LUMO و باند گپ (?E = ELUMO -EHOMO) پلی آمید- ایمید محاسبه شد. نانوکامپوزیت های PAI به وسیله پوشش پی در پی نانوذرات مغناطیسی (Fe3O4) به وسیله سیلیکا (SiO2) و 1- متیل- 3- ( تری اتوکسی سیلیل پروپیل ) ایمیدازولیوم کلراید تهیه شدند. پس از پخش شدن یکنواخت نانوذرات Fe3O4 و Fe3O4 اصلاح شده ( Fe3O4@SiO2- ImCl ) در محلول پلی آمیک اسید و سپس ایمیدی شدن حرارتی، نانوکامپوزیت های PAI/Fe3O4 و PAI/Fe3O4@SiO2-ImCl تشکیل شدند. مورفولوژی، فاز کریستالی، پایداری حرارتی و ویژگی های مغناطیسی مواد حاصل به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، پراش اشعه ی X (XRD)، آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) و مغناطیس سنج با نمونه ی ارتعاشی (VSM) مشخص شد. نتایج نشان می دهد که نانوکامپوزیت های تهیه شده دارای خواص سوپرپارامغناطیس بوده و بهبود در پایداری حرارتی را نسبت به پلی آمید- ایمید خالص نشان می دهند. علاوه بر این نانوذرات Fe3O4@SiO2-ImCl نسبت به نانوذرات ناپوشیده Fe3O4 بهتر در ماتریس پلیمر پراکنده شده اند و نانوکامپوزیت PAI/Fe3O4@SiO2-ImCl تهیه شده از نانوذرات پوشیده شده دارای مورفولوژی بهتری هستند و خواص حرارتی بهبود یافته تری نسبت به نانوکامپوزیت های PAI/Fe3O4 نشان می دهند.