1403/05/04
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانوکامپوزیت های مغناطیسی جدید مقاوم گرمایی پلی آمید بر پایه دی بنزو زانتن: سنتز و توصیف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زانتن، پلی آمید، نانوذره مغناطیسی، نانوکامپوزیت
سال 1395
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)، آتوسا کریمی(دانشجو)

چکیده

نانوکامپوزیت های مغناطیسی و مقاوم گرمایی پلی آمید شامل نانوذرات مغناطیسی NiFe2O4 به طور موفقیت آمیزی با استفاده از روش محلول تهیه شدند. پلی آمید جدید مشتق شده از دی بنزو زانتن از طریق واکنش تراکمی بین مونومرهای 3، 5 – دیآمینو-N - (3- (a6،a14- دی هیدرو-H14- دیبنزو [a,j] زانتن- 14- یل) فنیل) بنزآمید (7) و 4،´4 –(اتان- 1، 2 – دیل بیس(oxy)) دیبنزوئیک اسید (10) تهیه شد. ساختار و خواص پلی آمید (12) جدید، به وسیله طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته(1H- NMR) و طیف سنجی فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مطالعه شد. نانوذرات NiFe2O4 (11) با روش هم رسوبی تهیه شدند. در بخش بعدی نانو کامپوزیت های (پلی آمید/ (NiFe2O4 با درصدهای مختلف از نانوذرات مغناطیسی NiFe2O4 تهیه شدند. مورفولوژی، فاز کریستالی، پایداری حرارتی و ویژگی های مغناطیسی مواد حاصل به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس(XRD)، آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) و مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی(VSM) مشخص شد. نتایج نشان می دهد نانوکامپوزیت های تهیه شده دارای خواص مغناطیسی بوده و بهبودی در پایداری حرارتی را نسبت به پلی-آمید خالص نشان می دهند.