1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانو ذرات مغناطیسی پوشش دار شده با سیلیکا و عامل دار شده با کینالدین: تهیه,شناسایی و کاربرد در سنتز پیرانو کرومن ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیرانو کرومن، کینالدین ، کاتالیزور نا همگن ، نانو ذره مغناطیسی
سال 1395
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، اکبر مبینی خالدی(استاد مشاور)، زهرا مظفری(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق، نانوذرات مغناطیس عامل دار شده به عنوان یک نانوکاتالیست هیبریدی بازی تهیه شده است. ساختار کاتالیست تهیه شده توسط روش های FT-IR،FE-SEM ، XRD ، و TGA مورد شناسایی قرار گرفته است. این کاتالیزور جامد بازی در سنتز مشتقات پیرانو کرومن از طریق واکنش چند جزئی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بازده واکنش آلی با استفاده از این کاتالیزور بالا بوده و این کاتالیزور قابلیت بازیابی دارد.