1403/04/02
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Sustainable and Bio-Based Catalysts for Multicomponent Organic Synthesis: An Overview Mahdia Hamidinasab, NAJMIEH AHADI, Mohammad Ali Bodaghifard (2023)
Magnetic triazine‑based dendrimer as a versatile nanocarrier for efficient antiviral drugs delivery rezvan ahangarani farahani, Mohammad Ali Bodaghifard, Sajad Asadbegi (2022)
Zeolite-based hybrid material as an efficient promoter in the green synthesis of mono/bisphthalazinones Mahdia Hamidinasab, Meysam Ghasemi, Mohammad Ali Bodaghifard (2021)
Mono- and bis-pyrazolophthalazines: Design, synthesis, cytotoxic activity, DNA/HSA binding and molecular docking studies Mahdia Hamidinasab, Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mehdi Khoobi (2020)
A Novel Hybrid Organic-Inorganic Nanomaterial: preparation, Characterization and Application in Synthesis of Diverse Heterocycles Zahra Najahi Mohammadizadeh, Mahdia Hamidinasab, NAJMIEH AHADI, Mohammad Ali Bodaghifard (2020)
DFT-PCM Study on Structures of Phthalazinone Tautomers Mohammad Ali Bodaghifard, Mahdia Hamidinasab, Sajad Asadbegi (2020)
Phosphomolybdic acid immobilized chitosan/Fe3O4: an efficient catalyst for n alkylation of anilines mahdi ghanimati, Masumeh Abdoli Senejani, Mohammad Ali Bodaghifard, Tahereh momeni Isfahani (2020)
Immobilization of Palladium on Modified Nanoparticles and Its Catalytic Properties on Mizoroki-Heck Reaction Sajad Asadbegi, Mohammad Ali Bodaghifard, Elham Alimohammadi, rezvan ahangarani farahani (2018)
Alkylaminopyridine-grafted on HY Zeolite: Preparation, characterization and application in synthesis of 4H-Chromenes Mojgan Zendehdel, Mohammad Ali Bodaghifard, hakimeh behyar, Zohreh Mortezaei (2018)
Mechanistic study on a novel pseudo-five-component synthesis of 4 H-thiopyrans Sajad Asadbegi, Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard (2017)
Microwave-assisted efficient synthesis of azlactones using zeolite NaY as a reusable heterogeneous catalyst Mohammad Ali Bodaghifard, Hassan Moghanian, Akbar Mobinikhaledi, fatemeh esmaeilzade (2017)
MICROWAVE-ASSISTED EFFICIENT AND MILD SYNTHESIS OF AZLACTONE DERIVATIVES Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Khosrow Moradi (2016)
Mild and green synthesis of tetrahydrobenzopyran, pyranopyrimidinone and polyhydroquinoline derivatives and DFT study on product structures Mohammad Ali Bodaghifard, Mohammad Solimannejad, Sajad Asadbegi, SAMIRA DOLATABADI FARAHANI (2015)
AN EFFICIENT SYNTHESIS OF QUINOXALINE DERIVATIVES USING ZEOLITE Y AS A CATALYST Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mojgan Zendehdel, Zeinab Ayalvar (2015)
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Meta.l Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mahdia Hamidinasab (2014)
An Efficient One-Pot Synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in Green Media Mohammad Ali Bodaghifard, Akbar Mobinikhaledi, Mahdia Hamidinasab (2014)
Molecular iodine catalyzed synthesis of some biologically active dihydroperimidines Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard, Fatemeh Sasani, Mohammad Amrollahi (2013)
Synthesis of Some Symmetrical Novel Bis-thiosemicarbazides, 1,2,4-Triazoles, 1,3,4-Thiadiazoles, and Their Derivatives Akbar Mobinikhaledi, N Foroughifara, Mehdi Kalhor, Sattar Ebrahimi, Mohammad Ali Bodaghifard (2011)
Simple and Efficient Method for Three-Component Synthesis of Spirooxindoles in Aqueous and Solvent-Free Media Akbar Mobinikhaledi, Naser Forougifar, Mohammad Ali Bodaghifard (2011)
A Simple and Efficient Procedure for Synthesis of Optically Active 1,2,4-Triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiadiazole Derivatives Containing L-Amino Acid Moieties Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Sattar Ebrahimi, Mohammad Ali Bodaghifard, Hassan Moghanian (2009)
Sulfamic Acid Catalyzed One-Pot Synthesis of Polyhydroquinolines via the Hantzsch Four Component Condensation Reaction Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard, Hassan Moghanian, Sattar Ebrahimi (2009)
مقاله ارائه‌شده
Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of MCM-41@Pr-py/Cu Zohreh Mortezaei, Mohammad Ali Bodaghifard, Mojgan Zendehdel (2019)
Synthesis of Inorganic-organic Hybrid Nano Structures based on Zeolite / Fe3O4 Zohreh Mortezaei, Mojgan Zendehdel, Mohammad Ali Bodaghifard (2017)
Alkyl amino pyridine-functionalized NaY zeolite (synthesis and characterize) hakimeh behyar, Z Kalateh, Mohammad Ali Bodaghifard, Mojgan Zendehdel (2017)
Pyranoring formation with Alkyl amino pyridine-functionalized NaY zeolite Z Kalateh, Mohammad Ali Bodaghifard, Mojgan Zendehdel (2017)
بررسی مکانیسم واکنش سنتز شبه پنج جزئی مشتقات 4H-تیوپیران به روشی نوین سجاد اسدبگی، محمد علی بداغی فرد، اکبر مبینی خالدی (1395)
an efficient and green synthesis of perrimidines zahra bahrami, Mohammad Ali Bodaghifard, Zahra faraki (2014)
solvent effect on structure of phathalazine tautomers;a dft study Zahra faraki, Mohammad Ali Bodaghifard, s asadbegi, m hamidinasab (2014)
EFFICIENT ONE-POT SYNTHESIS OF 2H-INDAZOLO[2,1-B]PHTHALAZINE-TRIONES IN GREEN MEDIA Mohammad Ali Bodaghifard, SAMIRA DOLATABADI FARAHANI, NAJMIEH AHADI (2013)
One-pot synthesis of 2,3-dihydoquinazolin-4(1H)-ones catalyzed by TBAB Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard (2009)
One-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin Naser Forougifar, Akbar Mobinikhaledi, Mohammad Ali Bodaghifard (2009)
کتاب
سیمی فضایی: مفاهیم و فرآیندها محمد علی بداغی فرد (1402)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی نانو ذرات بهینه شده با دندریمر تری‌آزین و بررسی کاربرد آن‌ها در رهایش دارو و حذف یون-های فلزات سنگین از آب محمد علی بداغی فرد، علیرضا کریمی، سجاد اسدبگی، رضوان آهنگرانی فراهانی (1401)
سنتز پلیمرهای آلی متخلخل یونی بر پایه ی تری آزین و بررسی کاربردهای آنها محمد علی بداغی فرد، محمد یاسر معصومی، زهرا فرکی (1401)
سنتز و بررسی خواص نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم TiO2 به روش پلاسمایی-کارشناسی ارشد مهران شاه منصوری، محمد علی بداغی فرد، ناهید طیبی (1398)
تهیه کمپلکس پالادیوم تثبیت شده بروی تانوذرات مغناطیسی دارای ساختار هسته به عنوان کاتالیزور جدید برای واکنش هک اکبر مبینی خالدی، محمد علی بداغی فرد، مژگان زنده دل، رضوان آهنگرانی فراهانی (1395)
تشکیل پیوند کربن-کربن به کمک کمپلکس ارگانو-پالادیوم متصل شده به نانوذرات مغناطیسی محمد علی بداغی فرد، حمید خانمحمدی، الهام علی محمدی (1395)
سنتز 1- آمیدو یا 1- آمینوآلکیل- 2- نفتولها در حضور نانو ذره مغناطیسی Fe3O4/SiO2 عاملدار شده با سولفانیلیک اسید حسن مغانیان، اکبر مبینی خالدی، محمد علی بداغی فرد، الهه ساروق فراهان (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی