1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، شناسایی و کاربرد به عنوان یک کاتالیزور قابل بازیابی برای سولفورزدایی اکسیداتیو سوختهای فسیلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هتروپلی اسید (HPA)، گوگردزدایی اکسایشی (ODS)، نانوذرات مغناطیسی، دی بنزو تیوفن (DBT)
سال 1399
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، پگاه بیات(دانشجو)

چکیده

در این پروژه نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با هتروپلیاسید (H4PMo11TiO40) تهیه شد و به عنوان نانوکاتالیزور جامد در گوگردزدایی اکسایشی (ODS) به کار برده شد. در ابتدا نانوذرات مغناطیسی نیکل فریت (Nano-NiFe2O4) سنتز و سپس سطح این نانوذرات با سیلیکا پوشش داده شد. در مرحله بعد نانوذرات Nano-NiFe2O4@SiO2 توسط 3-کلرو پروپیل تری متوکسی سیلان عاملدار گردید. در مرحله چهارم با عاملدار کردن توسط دی اتیلن تری آمین (DETA) نانوذراتNano- NiFe2O4@SiO2-DETA سنتز شد. در مرحله آخر با تثبیت هتروپلیاسید بر روی نانوذرات مغناطیسی، نانوکاتالیزور HPA@ Nano-NiFe2O4@SiO2-DETA ساخته شد. برای بررسی عملکرد نانوکاتالیزور سنتز شده در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی، از دی بنزو تیوفن (DBT) به عنوان نمونه مدل با غلظت ppm600 انتخاب شد و از اوره هیدروژن پراکسید/استیک اسید به عنوان اکسیدکننده و استونیتریل به عنوان حلال استخراج، استفاده شد. در ادامه مقدار نانوکاتالیزور، مقدار اوره هیدروژن پراکسید/استیک اسید، زمان و دما بهینه شد. در شرایط بهینه 1/0 گرم نانوکاتالیزور، 1گرم/4 میلیلیتر از اوره هیدروژن پراکسید/استیک اسید در مدت زمان 60 دقیقه و دمای ºC50 بازده حذف گوگرد 97% بدست آمد. بعد از 5 بار استفاده از نانوکاتالیزور در واکنش و تحت شرایط بهینه کارآیی آن کاهش چشمگیری نداشت. در نهایت عملکرد نانوکاتالیزور در حذف گوگرد از نمونه واقعی نفت خام تهیه شده از شرکت پارس جنوبی با غلظت ppm600 بررسی گردید که نتیجه 96% حذف گوگرد حاصل شد.