1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوذرات هیبریدی آلی-معدنی مغناطیسی و کاربرد آن در تهیه مشتقات دی هیدروپیریدین
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات هیبریدی، دی هیدروپیریدین، کاتالیست ناهمگن
سال 1398
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد ، سجاد اسدبگی ، زهرا فرکی

چکیده

تهیه و آماده سازی نانو ذرات مغناطیسی عامل دارشده با سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزور در طرح (3-1) نشان داده شده است. ذرات مغناطیسی Fe3O4 به آسانی از طریق واکنش همرسوبی شیمیایی یون های Fe+2 و Fe+3 درمحلول بازی تشکیل شدند. پس ازآن نانو ذرات Fe3O4 طبق روش استوبر با سیلیکا پوشش داده شد (Fe3O4@SiO2) سپس ساختار پوسته –هسته Fe3O4@SiO2 با 3-آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان (APTES) از طریق ایجاد پیوندهای کووالانسی در سطح نانو ذرات آمین دار شد. در ادامه با اضافه کردن آلدهید و آنیلین به نانو ذرات عامل دار شده، ترکیب (Fe3O4@SiO2-PAF-NH2) تشکیل شد، در نهایت واکنش نانو ذرات ساخته شده در این مرحله با اضافه کردن کلروسولفونیک اسید منجر به تشکیل (Fe3O4@SiO2-PAF-NHSO3H) به عنوان کاتالیزور مغناطیسی اسیدی خواهد شد. کاتالیزور سنتز شده به وسیله طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتو X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، آنالیز حرارتی (TGA)، طیف سنجی پراش اشعه ایکس (EDX) و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی(VSM) موردبررسی قرار گرفت.