1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانوذرات مزوپور عامل دار شده MCM-41 و کاربرد در سنتز مشتقات کرومن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کرومن، نانو ذرات مزوپور MCM-41، شیمی سبز، واکنش چند جزئی
سال 1397
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه: از مهم ترین اهداف در شیمی آلی سنتز ترکیبات آلی با خواص دارویی می باشد و می توان از این ترکیبات به عنوان پیش ماده های فعال دارویی در زمینه ی داروسازی استفاده کرد. همچنین سنتز و عامل دار کردن کاتالیزور ها به علت دارا بودن ویژگی هایی مانند پایداری، سطح موثر، جداسازی آسان و سمیت کم به عنوان کاتالیزورهای موثر حائز اهمیت است. مواد و روش ها: در این پایان نامه، مزوپورMCM-41 توسط گروه های عاملی آلی عامل دار گردید. مزوپور عامل دار شده با استفاده از طیف های مادون قرمز(FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(FE-SEM)، پراش پرتو(XRD) X و آنالیز پایداری حرارتی(TGA) مورد شناسایی قرار گرفت. سپس فعالیت کاتالیزوری مزوپورMCM-41 عامل دار شده در سنتز مشتقات کرومن بررسی گردید. نتایج: مزیت این کاتالیزور قابلیت استفاده مجدد آن می باشد. شرایط ملایم، زمان کوتاه واکنش و راندمان بالا و استفاده از حلال سبز آب ، از مهمترین مزایای این کار می باشد.