1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، شناسایی و کاربرد نانو ساختارهای هیبریدی معدنی-آلی بر پایه مواد متخلخل و MFe2O4 (M=Co, Fe)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مواد متخلخل، اصلاح سطح، هیبرید معدنی-آلی، نانوذرات مغناطیسی، فعالیت کاتالیستی
سال 1398
پژوهشگران زهره مرتضی ئی(دانشجو)، مژگان زنده دل(استاد راهنما)، محمد علی بداغی فرد(استاد مشاور)

چکیده

این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا توسط واکنش تراکمی، گروه عاملی آلی (2-آمینو پیریدین) بر روی سطح مواد متخلخل (زئولیت و MCM-41) نشانده شد. سپس کمپلکس های فلزی با نشاندن فلز مس بر روی زئولیت و MCM-41 که با 2-آمینو پیریدین عامل دار شده بودند، حاصل گردید. ترکیبات در کلیه مراحل سنتز توسط تکنیک های مناسب نظیر: طیف مادون قرمز (FT-IR)، تفرق اشعه ایکس(XRD)، آنالیز حرارتی(TGA) ، طیف سنجی بازتاب منتشر (DRS)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، مساحت سطحی (BET) و آنالیز عنصری شناسایی شدند. نتایج نشان داد که گروه عاملی 2-آمینو پیریدین و کمپلکس مس آن به خوبی روی بستر زئولیت و MCM-41 نشسته اند. فعالیت ضد باکتری ترکیبات هیبریدی معدنی-آلی (Z-HY@Pr-Py/Cu، MCM-41@Pr-Py/Cu) در مقابل باکتری های گرم منفی اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا و باکتری های گرم مثبت باسیلوس سابتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شدند. سپس نتایج با داروهای استاندارد آنتی بیوتیک وانکومایسین و نالیدیکسیک اسید مقایسه گردیدند و همچنین NaY/Nano Cu فعالیت ضد باکتری خوبی تا 24 ساعت را بدون رها سازی مس در محیط نشان داد. سپس فعالیت کاتالیستی این ترکیبات در واکنش تهیه مشتقات 2-آمینو-H4-کرومن ها از طریق واکنش چند جزئی آلدهید ها، مالونونیتریل و β- نفتول در شرایط مختلف بررسی شد و نتایج فعالیت بالای این کاتالیست را نشان داد. در بخش دوم کار، ترکیبات به دست آمده از بخش اول با اضافه کردن درصدهای مختلفی از نانو ذرات مغناطیسی (M=Co,Fe) MFe2O4 بهینه شد. این ترکیبات توسط تکنیک های FT-IR، XRD، TGA ، SEM، ,BET TEM، VSMو آنالیز عنصری شناسایی شدند و نتایج ساختار میکرو/مزو را برای کاتالیست های اسیدی-بازی نشان داد. برای بررسی خاصیت کاتالیستی ترکیبات هیبریدی معدنی-آلی بر پایه زئولیت و نانوذرات مغناطیسی(M=Co,Fe) MFe2O4، دو نوع واکنش آلی شامل: واکنش تراکم آلدولی سیکلوهگزانون و مشتقات بنزآلدهید و نیز واکنش تراکم آلدولی فورفورال و استون در نظر گرفته شد. در همه این واکنش ها ترکیبات متخلخل اصلاح شده بازده و انتخاب پذیری بالاتری را نسبت به مواد متخلخل خالص از خود نشان دادند.