1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز مشتقات کینازولین با کاتالیست مس تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی کبالت ـ فریت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
واکنش های چند جزئی، کینازولین ، نانوذرات مغناطیسی، واکنش سبز
سال 1396
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، سمیه صفری(دانشجو)

چکیده

درتحقیق حاضر، یون های مس با موفقیت بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی عامل دارشده کبالت ـ فریت تثبیت شد و با تکنیک های مادون قرمز، پراش پرتوایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیزحرارتی و اندازه گیری خاصیت مغناطیسی شناسایی گردید. سپس این نانوذرات هیبریدی مغناطیسی به عنوان کاتالیست کارآمد در سنتز سه جزیی مشتقات کینازولین استفاده شد. زمان کوتاه واکنش ها، بازده بالای محصولات، روش فرآوری ساده محصول، استفاده از حلال سبز و جداسازی مغناطیسی و قابل استفاده مجدد بودن کاتالیست، برخی از مزایای روش حاضر می باشند.