1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی نانو ذرات بهینه شده با دندریمر تری‌آزین و بررسی کاربرد آن‌ها در رهایش دارو و حذف یون-های فلزات سنگین از آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دندریمر تری‌آزین، نانوذرات مغناطیسی، فلزات سنگین، زیدوویدین، فاویپیراویر، سرب،کادمیم
سال 1401
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، سجاد اسدبگی(استاد مشاور)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، رضوان آهنگرانی فراهانی(دانشجو)

چکیده

امروزه نانوذرات مغناطیسی به ویژه نانوذرات سوپرپارامغناطیس Fe3O4 به دلیل سطح ویژه بالا، سمیت پایین، انطباق‌پذیری زیستی خوب، پایداری، سنتز و عامل‌دار کردن آسان، قیمت پایین و جداسازی ساده با میدان مغناطیسی خارجی، کاربردهای متنوعی یافته‌اند. دندریمرها، ماکرومولکول‌هایی با ساختار درخت‌سان و پر شاخه هستند که از یک هسته‌ی مرکزی، واحدهای شاخه مانند و تعـداد زیادی گـروه عاملی تشکیل شده‌اند. دندریمرها به دلیل داشتن گروه‌های عاملی و سایت‌های برهمکنش‌کننده‌ی فراوان، می‌توانند در حوزه‌های علمی گوناگون مـواد و متالورژی، کاتـالیزور، جاذب‌ها، حذف آلاینده‌ها و انتقـال و رهایش دارو استفاده شوند. در پژوهش حاضر، دندریمرهای بر پایه تری‌آزین و اتانول آمین تا نسل 3 به روش واگرا سنتز و بر روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن تثبیت شدند (Fe3O4@SiO2@TAD-G3). ساختار نانوذرات هیبریدی دندریمری تهیه شده با آنالیزهای XRD, TGA, FE-ESM ,EDS ,TEM ,VSM و FT-IR مورد شناسایی قرار گرفت. کاربرد نانوذرات هیبریدی دندریمری به عنوان جاذب در جذب و رهایش دو داروی ضدویروسی زیدوویدین و فاویپیراویر مورد مطالعه قرار گرفت. نانوساختار دندریمری ظرفیت بارگیری بالایی را برای داروی فاویپیراویر (2/63%) و زیدوویدین (5/76%) نشان داد. رهایش فاویپیراویر و زیدوویدین بارگیری شده بر Fe3O4@SiO2@TAD-G3 به ترتیب درpH 5/1 و 8/6 در مدت 600 دقیقه و در دمای 37 درجه سانتی‌گراد با بازده حدود (8/90% و 2/80%) و (5/95% و 4/83%) انجام پذیرفت. انتشار سریع اولیه‌ی دارو به مولکول‌های داروی جذب شده بر روی سطح نانوساختار نسبت داده می‌شود؛ درحالی‌که مولکول‌های جذب شده در منافذ داخلی Fe3O4@SiO2@TAD-G3 با تاخیر منتشر می‌شوند. همچنین توانایی نانوذرات هیبریدی دندریمری به عنوان جاذب برای حذف یون‌های فلزات سنگین سرب و کادمیم از محیط‌های آبی مورد بررسی قرار گرفت. بازده جذب برای Pb(II) و Cd(II) به ترتیب مقادیر 6/93 و 5/98 به دست آمد و همچنین مشخص گردید که فرآیند جذب از ایزوترم فروندلیچ با ضریب همبستگی 9739/0 و 9069/0 برای سرب و کادمیم پیروی می‌کند. مدل سینتیکی فرآیند جذب هر دو یون فلز سنگین، شبه مرتبه دوم به دست آمد.