1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز وشناسایی نانوموادهیبریدی آلی-معدنی جدید به عنوان یک کاتالیزور کارامد برای سولفورزدایی سوخت های فسیلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سولفورزدایی، کاتالیزور
سال 1400
پژوهشگران نیوشا سلیمانی(دانشجو)، محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)

چکیده

در بسیاری از کشورها برای حفاظت از محیط زیست، سولفورزدایی سوخت های فسیلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سولفورزدایی به روش اکسیداسیون برای از بین بردن ترکیبات گوگردی بسیار کارآمد بوده است. هدف از انجام این پروژه، سولفورزدایی سریع از سوخت های فسیلی توسط نانو ذرات NiFe2O4 عامل دار شده و پراکنده شده در فاز آبی می باشد. از نانو ذرات NiFe2Oعامل دار شده و اوره-هیدروژن پراکسید به ترتیب بعنوان کاتالیزور و اکسیدکننده استفاده شد و میزان بازدهی واکنش افزایش یافت. کاتالیزور بازیافتی نیز5 بار مجددا می-تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این پروژه از نمونه های دی بنزوتیوفن با غلظت های مختلف و همچنین یک نمونه واقعی از سوخت های فسیلی استفاده شد و از دستگاه اسپکتروفوتومتر جهت تعیین غلظت آلاینده استفاده گردید و مشخص شد که کمترین میزان غلظت گوگرد باقی مانده در نمونه ها ppm 106 می باشد و مربوط به واکنشی است که مقدار نانوذره مغناطیسی 1/0 گرم و اوره هیدروژن پراکسید 1 گرم باشد. کارایی فرآیند بهینه درحذف گوگرد در مدت زمان 30 دقیقه، 95% بود. در این روش می توان با بهینه سازی پارامترهایی نظیر غلظت اوره هیدروژن پراکسید، غلظت استیک اسید، زمان ماند، دما و میزان نانوذرات، میزان حذف گوگرد را افزایش داد. اندازه، شکل و مورفولوژی نانوذرات به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)مدل CM120 با قدرت 100kv و میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) مدل TESKAN MIRA II بررسی شده است. بررسی های کمی و کیفی عناصر موجود در نانوذرات مغناطیسی توسط آنالیز EDX و EDX-map توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی ذکر شده انجام شدند. طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD) ترکیبات توسط دستگاهPhilips PW1730 با تابش دهی Cu-Ka nm)125/0=λ ( در ناحیه2Ө =10°- 80° با دقت 05/0 درجه انجام شد. آنالیز گرمایی (TGA) و آنالیز گرمایی دیفرانسیل (DTG)، تحت جو نیتروژن با برنامه دمایی 10° C/min-1 توسط دستگاه Q600 انجام شد. خاصیت مغناطیسی و منحنی هیسترزیس نمونه با استفاده از دستگاه مغناطیس سنج مدل 7300 system VSM مورد بررسی قرار گرفت.